Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej - strona 1 Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej - strona 2

Fragment notatki:


Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej. Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi obóz polityczny podziemia, „ludowo-demokraty czny". Odrzucał on konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania na­ rodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od początku 1944 roku jego działacze przystąpili do budowania konkurencyjnego w stosunku do organów tworzonych przez rząd lon­ dyński systemu. W nocy z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku utworzono Krajową Radę Narodową (KRN), która miała pokiero­ wać walką z okupantem, a następnie przebudować ustrój polityczny i społeczny w wyzwolonym kraju. KRN działała, opierając się na syste­ mie terenowych rad narodowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Wiosną 1944 roku rady znajdowały się w sta­ dium zalążkowym (najlepiej rozwijały się w późniejszych miesiącach na Lubelszczyżnie). Największą aktywność wykazały w następnych miesiącach na terenie Lubelszczyzny, pod koniec okupacji obok rad wo­ jewódzkich działało około 100 rad powiatowych oraz około 300 miej­ skich i gminnych. Administracja centralna w latach 1944 - 1947. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego objął - w imieniu Krajowej Rady Narodowej - władzę na wyzwolonych terenach. Na jego czele stał - przewodniczący (E. Osóbka- Morawski) - dwóch wiceprzewodniczących. Poszczególne działy ad­ ministracji nazwano resortami, którymi zarządzali kierownicy re­ sortów. Sprawy należące przed wojną do Ministerstwa Spraw Wewnę­trznych rozdzielono między dwa resorty: 1.Bezpieczeństwa Publicznego 2.Administracji Publicznej. W sumie utworzono 14 resortów: spraw zagranicznych, obrony narodowej, rolnictwa i reform rolnych, admini­stracji publicznej, gospodarki narodowej i finansów, sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, pracy, opieki społecznej i zdrowia, komu­ nikacji, poczt i telegrafów, odszkodowań wojennych, oświaty, kultury i sztuki oraz informacji i propagandy. 1 grudnia 1944 roku dekretem PKWN zlikwidowano resorty gospo­ darki narodowej i finansów oraz komunikacji, poczt i telegrafów, utwo­ rzono zaś resorty skarbu, przemysłu, aprowizacji i handlu, komunika­ cji poczt i telegrafów. Po utworzeniu 31 grudnia 1944 roku Rządu Tym czasowego dotychczasową nazwę „resort" zastąpiono terminem mini­ sterstwo, struktura administracji centralnej nie uległa większym zmianom także po przekształceniu się Rządu Tymczasowego w dniu 28 czerwca 1945 roku w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz