Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego - strona 1 Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego - strona 2

Fragment notatki:


Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego. Podziemne organy cywilne stanowili powołani pod koniec 1940 ro­ ku: delegat rządu na kraj, trzej zastępcy , delegaci okręgowi delegaci powiatowi. W lipcu 1940 roku mianowano osobnego delegata rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy, delegata dla ziem Generalnej Guberni, nie powołano natomiast trzeciego planowanego delegata-dla ziem pod okupacją radziecką. Ostatecznie ich funkcje połączono w rękach głównego delegata rządu na kraj (kolejno: C. Ratajski, J. Piekałkiewicz, J. Jankowski). Zadaniem delegatów było organizowanie struktur administracyj­ nych podziemia. Na mocy dekretu prezydenta delegat rządu uzyskał rangę ministra, pełniącego na terenie kra­ ju funkcję wicepremiera. Aparat pomocniczy delegata rządu stanowiła Delegatura Rządu, podzielona na resortowe departamenty: spraw wewnętrznych, skarbu, sprawiedliwości, oświaty i kultury, rolnictwa, przemysłu i handlu, pracy i opieki społecznej, komunikacji, poczt i telegrafów, li­ kwidacji skutków wojny, odbudowy i robót publicznych prasy i in­ formacji. Departamenty miały: zbierać materiały potrzeb­ ne Delegatowi Rządu w wykonywaniu decyzji, przygotowywać perso­ nel dla objęcia urzędów i wykonywania funkcji publicznych z chwilą wyzwolenia, kierować i nadzorować tymczasową administrację pań­stwową, opracowywać projekty ustaw, które miały być wydane po za­ kończeniu okupacji. Delegatura zajmowała się m.in. organizowaniem administracji zastępczej, tworząc swe komórki terenowe w województwach, powia­ tach i gminach. Miały one przejąć władzę w chwili wyzwolenia kraju. Stojący na czele jednostek lokalnych Delegaci pełnili funkcje przedwo­ jennych władz administracji ogólnej. Delegatów Okręgowych mia­ nował Delegat Rządu w porozumieniu z RJN. Powołano również policję w postaci Państwowego Korpusu Bezpie­ czeństwa. Delegat Rządu powołał Krajową Radę Ministrów, w skład której wchodził on sam oraz jego trzech zastępców. Do czasu powrotu do kraju całego rządu wykonywać miała wszystkie funkcje Rady Ministrów. Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi obóz polityczny podziemia, „ludowo-demokraty czny". Odrzucał on konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania na­ rodu polskiego przez rząd emigracyjny. W nocy z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku utworzono Krajową Radę Narodową (KRN), która miała pokiero­ wać walką z okupantem, a następnie przebudować ustrój polityczny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz