Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950 - strona 1 Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950 - strona 2

Fragment notatki:


Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950. Terenowymi organami administracji rządowej byli: wojewodowie i staro­ stowie . Podlegali oni ministrowi administracji publicznej oraz ministrom resortowym . Wojewodów początkowo mianował PKWN, a następnie Rada Ministrów na wniosek ministra Administracji Publi­ cznej, zaopiniowany przez wojewódzką radę narodową. Starostów mia­ nował minister Administracji Publicznej, na wniosek wojewody, zaopi­ niowany przez powiatową radę narodową. Zakres kompetencji wojewodów i starostów: ich urzędy utraciły charakter po­lityczny, z zakresu działania wyłączono: 1. Milicję Obywatelską, sprawy kontroli publikacji i wydawnictw, przeprowadzenia reformy rolnej. Wo­ jewodów i starostów powiązano z radami narodowymi, które mogły wy­ stąpić z wnioskiem o odwołanie wojewody lub starosty. Podle­ gali oni radom w sprawach należących do zakresu samorządu teryto­ rialnego. Społeczną kontrolę nad organami administracji rządowej po­ wierzono prezydiom odpowiednich rad narodowych. Szczególną pozycję w administracji nie zespolonej zajmo­wały wojewódzkie i powiatowe organy Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Organami wykonawczymi samorządu terytorialnego poszcze­gólnych szczebli były: 1. wydział wojewódzki (z urzędu kierowany przez wojewodę lub jego zastępcę), 2. wydział powiatowy (z urzędu kie­ rowany przez starostę), 3. zarząd miejski (kierowany przez prezydenta lub burmistrza miasta) 4. zarząd gminny (pod przewodnictwem wójta). Ich członków (z wyjątkiem wojewody i starosty) wybierały rady narodowe. Poszczególne wydziały i zarządy: 1.przygotowywały ponadto materiał do decyzji podejmowanych przez radę narodową, 2.realizowały te decyzje, 3.podejmowały decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla rady lub jej prezydium. Organy jednoosobowe samorządu terytorialnego: 1. pre­ zydent, 2 .burmistrz,

(…)

Ziem Odzyskanych, które istniało do stycznia roku 1949, pod kierownictwem W. Gomułki. Organami administracji rządowej zespolonej na tych terenach byli wyposażeni w szerokie kompetencje okręgowi i obwo­dowi pełnomocnicy rządu. W sierpniu 1944 roku uchylono dekretem PKWN wprowadzony przez okupanta, podział terytorialny. Wobec zmian granicy na wschodzie (z ZSRR) w 1945 roku doszło do powstania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz