Administracja centralna w Konstytucji 3-go Maja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja centralna w Konstytucji 3-go Maja - strona 1 Administracja centralna w Konstytucji 3-go Maja - strona 2

Fragment notatki:


Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja. Administracja centralna Na czele władzy wykonawczej stał król i Straż Praw , będą ca odpowiednikiem rządu Król przestał pełnić władzę ustawodawczą, przewodniczył senatowi, podpisywał konstytucje sejmowe, mianował senatorów, mógł wnosić o przedłużenie obrad sejmowych. Zlikwidowana została wolna elekcja i wprowadzono na nowo dziedziczność. Monarcha nie podlegał odpowiedzialności, więc jego akty wymagały kontrasygnaty, posiadał też niewielką możliwość wydawania prerogatyw. Straż Praw była odpowiednikiem rządu ale pozbawionym charakteru gabinetu ministrów, ponieważ ministrów Straży nie powołano na szefów organów resortowych. Straż Praw stała na czele całej administracji publicznej. Straży Praw podlegały Komisje Rządowe „Obojga Narodów” (wspólne dla Korony i Litwy) Wyodrębnione zostały 4 resorty tj: Komisja Edukacji Narodowej Komisja Wojska Komisja Skarbu Komisja Policji Były to kolegialnie zorganizowane ministerstwa, złożone z członków wybieranych przez sejm. Kierowali nimi ministrowie nie należący do Straży. Nadzór nad szkolnictwem parafialnym Sprawy opieki społecznej Reformy Sejmu Wielkiego z lat 1788-1792 Ustrój polityczny w Konstytucji 3 Maja oparto na zasadach oświeceniowych. W sformułowanej zasadzie suwerenności narodu (w praktyce Sejmu), odniesiono się wyraźnie do zasady trójpodziału władzy: na ustawodawczą, wy­ konawczą i sądową. Miała ona być realizowana w ramach monarchii konstytucyj­ nej. Konstytucja ustaliła zasady dzie­ dziczności tronu i zniesienie wolnej elekcji. Wzmocnienie władzy sejmu ograniczyło uprawnienia ustawodawcze króla., który: Utra­ cił pozycję odrębnego stanu sejmującego, przewodnicząc jedynie Senatowi. Posiadał inicjatywę ustawodawczą, ale wespół ze Strażą Praw, Odebrano mu prawo sankcji ustawodawczej, Zachował prawo zwoływania sejmu, lecz ten w określonych przypadkach mógł się zbierać i obra­ dować bez jego udziału. Wszystkie ustawy były ogłaszane w imieniu władcy. Posiadał prawo łaski, z wyjątkiem spraw o zbrodnie stanu. Nominacja najwyższych urzędników, w tym ministrów Przewodniczenie Straży Praw. Przyjęto zasadę nieodpowiedzialności monarchy, wprowadzając odpowiedzialność zasiadających w Straży Praw ministrów, którzy musieli kontrasygnować wszystkie wydawane w jego imieniu akty prawne. Nowym centralnym organem władzy wykonawczej została Straż Praw. Skła­dała się ona z króla (przewodniczący), prymasa (głowa duchowieństwa i prze­wodniczący Komisji Edukacji Narodowej) oraz

(…)

…, którychłącznie było 14. Nominację przeprowadzano podczas sesji sejmowej, na której posłowie mogli wyrazić wobec kandydata wotum nie­ufności. Za swą działalność ministrowie ponosili odpowiedzialność parlamentarną i konstytucyjną. Odpowiedzialność parlamentarną (polityczną) ministrowie pono­sili przed sejmem (obydwie izby), który większością 2/3 mógł wobec nich uchwa­lić wotum nieufności za kierunki i celowość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz