Pomiary przemieszczeń - strona 4

Ustawianie trybu wyzwalania i aktywacji wyjścia

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Ustawianie trybu wyzwalania i aktywacji wyjścia Na rysunku 1-19 pokazano 2 przyciski zlokalizowane z prawej strony płyty czołowej przyrządu, które służą do ustawiania wyzwalania (Trigger) i aktywacji wyjścia sygnału generatora (Output). Poniższe instrukcje pomogą użytkownikowi zapoznać się z funk...

Współczesny oscyloskop cyfrowy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wstęp Współczesny oscyloskop cyfrowy jest urządzeniem umoŜliwiającym akwizycję, wizualizację, analizę oraz pomiar wielu parametrów jednego lub kilku sygnałów napięciowych, doprowadzonyc...

Wybrane układy i funkcje dodatkowe oscyloskopu cyfrowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Wybrane układy i funkcje dodatkowe oscyloskopu cyfrowego Jak juŜ wspomniano, oscyloskopy cyfrowe umoŜliwiają dokonywanie wielu złoŜonych pomiarów. Do tego celu słuŜy funkcja pomiaru automatycznego, oraz tzw. kursory. Funkcja pomiaru automatycznego umoŜliwia pomiar kilkunastu parametrów badanego ...

Badanie płaskości i pionowości płaszczyzny- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924

Badanie płaskości i pionowości płaszczyzny zi-z0 =ex(xi-x0)+ey(yi-y0) Równanie aproksymacyjne vi=exxi+eyyi ex=tgλx ey=tgλy mα=? mλ=? md=? x=dsinγ cosα x=dsinγ sinβ y=dsinγ cosα H=dcosγ y=dsinγ sinα X=(AT•P•A)-1 •AT•P•A odchylenie standardowe - wyjściowy przedział ufności |v|≤σ k=2 ...

Przyciski funkcji dodatkowych Store Utility i Help

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Przyciski funkcji dodatkowych Store Utility i Help Na rysunku 1-21 pokazano 3 przyciski na płycie czołowej przyrządu, które służą do uruchamiania funkcji pamięci (Store/Recall), funkcji pomocniczych (Utility) i pomocy ekranowej (Help). Poniższe instrukcje pomogą użytkownikowi zapoznać się z tymi ...

Wybór ustawianego parametru

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wybór ustawianego parametru Aby wybrać żądany parametr, należy nacisnąć przycisk Menu, co rozwinie pasek z opcjami menu operacyjnego. Aby ustawić dany parametr, należy nacisnąć odpowiadający mu przycisk menu. Przykładowo, jeżeli chce się zmieni...

Panel czołowy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Panel czołowy Generatory serii DG1000 wyposażono w prosty i przejrzyście zorganizowany czołowy panel sterujący, pokazany na rysunkach 1-3 i 1-4. Na płycie czołowej zlokalizowane są przyciski funkcyjne, pokrętło nastawcze, przyciski menu i gniazda BNC. 6 szarych przycisków poniżej ekranu (każdy z ...

Przed przystąpieniem do pracy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Przed przystąpieniem do pracy W rozdziale omówiono następujące tematy: Sprawdzenie wstępne przyrządu Regulacja uchwytu Płyta czołowa i ścianka tylna Interfejs użytkownika serii DG1000 Ustawianie przebiegu wyjściowego Modulacja, przemiatanie i generacja paczek impulsów Ustawianie trybu wyzwal...

Sprawdzenie wyposażenia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Sprawdzenie wyposażenia Listę kompletnego wyposażenia dostarczanego wraz z generatorem można znaleźć w Dodatku B: „Wyposażenie generatorów serii DG1000”. Jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna lub uszkodzona, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie

Kontrola w przypadku uszkodzenia opakowania

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Kontrola w przypadku uszkodzenia opakowania Jeżeli stwierdzi się uszkodzenie opakowania przyrządu, nie należy wyrzucać kartonu transportowego i wypełniacza opakowania, dopóki nie sprawdzi się kompletności dostawy oraz sprawności mechanicznej ...