Gospodarka odpadami - strona 9

note /search

Ekologiczna analiza cyklu życia produktu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

EKOLOGICZNA ANALIZA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU (Life Cycle Assessment - LCA) Środowiskowy cykl życia produktu: 1. identyfikacja i klasyfikacja obciążeń środowiskowych, 2. wycena i ocena, 3. ocena poziomu modernizacji. Techniczny cykl życia...

Etapy wprowadzania ekoetykiet

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Etapy wprowadzania ekoetykiet: Organ tworzący lub zarządzający systemem: stworzenie kryteriów ekologicznych w odniesieniu do produktu ↓ Producent: werfikacja zgodności, dostosowanie procesu/produktu do opracowywanych wymagań ↓ Jednostka certyfikująca:

Gaz wysypiskowy - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

GAZ WYSYPISKOWY Jego produkcja zależy od: temperatury, odczynu, zasadowości, potencjału redox (redoksyjno - oksydacyjnego), uwodnienia, temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Emitowany gaz wysypiskowy, który nie jest zagospodarowany stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Zawarty w biog...

Gospodarowanie odpadami.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

GOSPODAROWANIE ODPADAMI rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie od...

Kodowanie grup odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

KODOWANIE GRUP ODPADÓW Odpady oznacza się kodem 6-cio cyfrowym. Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpa...

Kompostowanie jako proces biotermiczny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1946

KOMPOSTOWANIE Kompostowanie jest to autotermiczny i termofitowy rozkład biologiczny selektywnie zebranych bioodpadów w obecności tlenu i w kontrolowanych warunkach przez mikro- i makroorganizmy w celu produkcji kompostu.

Odpady komunalne - skład i problemy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Odpady komunalne: odpady wytworzone w wyniku działalności usługowej / administracyjnej (infrastruktura miejska), odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych, odpady ...

Odpady komunalne - dane statystyczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

ODPADY KOMUNALNE Odpady komunalne w Polsce w 2010r. (dane podane w tysiącach ton): 1. Zebrane - 10044,2 w tym unieszkodliwione - 8079,7 termicznie - 102,5 biologicznie 608,5 zdeponowane w składowiskach - 7368,7 2. Składowiska kontrolowane: czynne: - liczba - 633 - powierzchnia - 2479,4 ha - zrekult...

Metody przetwarzania termicznego odpadów niebezpiecznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

ODPADY NIEBEZPIECZNE Metody przetwarzania termicznego: 1. Piroliza i odpalanie gazów pizolitycznych. Wymaga bardzo dokładnego oczyszczenia spali od zanieczyszczeń. 2. Spalanie w piecu obrotowym z dopaleniem spalin w termoreaktorze. Wymaga sprawny...

Plany gospodarki odpadami.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

PLANY GOSPODARKI ODPADAMI Krajowy plan gospodarki odpadami (dokument strategiczny przyjęty na poziomie UE i krajowym) - uchwala Rada Ministrów na podstawie projektu przygotowanego przez Ministra Środowiska. Wojewódzki plan gospodarki odpadami - uchwala sejmik województwa. Plany gospodarki odpadami ...