Zarządzanie kadrami

note /search

Restrukturyzacja zasobów ludzkich.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji. Cele organizacji wyznaczają główne kierunki strategii. Cele mogą być krótko- i długoterminowe. Misja to powód istnienia organizacji - jest to hasło nadrzędne firmy: „W czym jeste...

Zarzadzanie potencjałem ludzkim.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1197

Wymień dwa filary zdrowej organizacji formalnej: 4 warunki: hierarchia i podział władzy, zakres zadań i obowiązków, system gratyfikacji, system komunikacji. Hierarchia i podział władzy: chodzi o to kto komu wydaje polecenia, spra...

Analiza systemu oceny okresowej pracownikw

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Analiza syst emu oceny okresowej pracowników 1. Cele i zadania okresowej oceny pracowników. 2. Podstawowe zasady dobrego systemu oceny okresowej pracowników. 3. Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników. 4. Przykładowe arkusze okresowej oceny pracowników. 1. Cele i zadania okre...

System motywacyjny

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1533

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Pojęcie motywacji. Człowiek na co dzień boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami, staje przed koniecznością podejmowania bardziej lub mniej ważnych decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż oddziałują na niego różne bodźce, znajduje się w licznych warunk...

Systemy motywacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Teorie motywacji: Maslowa fizjologiczna bezpieczeństwa przynależności uznania samorealizacji ARD - Aldorfera egzystencjalne społeczne rozwoju McRellanda osiągnięć afiliacji władzy Potrzeby niezaspokojone motywują do działania. Motywowanie - jest jedną z podstawowych funkcji zarządza...

Podstawowe pojecia - funkcje personalne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

Rozwój funkcji personalnej Na oznaczenie zbioru działań personalnych używa się różnych terminów takich jak : Gospodarowanie wynikami ludzkimi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie kadrami Są to jedyni różnice terminologiczne i bez względu na użyte określenia rozumiemy pod tym zarządzanie ludź...

Podstawowe pojęcia z przedmiotu - Prakseologia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

Dobra organizacja - osoby uczestniczące w przedsięwzięciu mają cel Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Jak należy postępować by działanie nazwać sprawnym ( Kotarbiński” traktat o dobrej robocie”), działanie jest sprawne gdy posiada wielorakie walory tj.: skuteczność - działanie w pełni skut...

Formy i zasady wynagradzania pracowników - Forma czasowa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

FORMY I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Formy wynagradzania. Ilość pracy jako miernik wynagradzania pracownika określa się w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagrodzeń. Tam gdzie wyniki pracy mają postać konkretnych produktów lub ich wartość jest wymierna - ilość ocenia się l...

Funkcja motywowania w zarządzaniu - Środki zachęty

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

1. Interpretacja podstawowych pojęć. M otywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy (pobudki) skłaniające do działania. Motyw to stan psychiczny organizmu wywołany przez bodziec, który ...

Proces doboru pracownika

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Proces doboru pracownika Przedsiębiorstwo `X'. Jesteśmy firmą kosmetyczną o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Poszukujemy pracownika na stanowisko sekretarki/ asystentki dyrektora generalnego. Zakładamy, że będzie to osoba spoza firmy, dl...