Polityka gospodarcza

note /search

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1792

POLITYKA FINANSOWA jest to działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i instrumentów pieniężnych. W zależności od tego jakimi narzędziami posługuje się polityka finansowa, można wyróżnić jej rodzaje : polit...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1435

I. Definicja finansów I.1. Definicja finansów. Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2. Pojęcie pieniądza i jego funkcje. Pieniądz według - teorii funkcjonalnej to, to co pełni funk...

Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 5943

Dodatkowo w notatce można znaleźć zagadnienia takie jak: rola pieniądza w systemie bankowym, formy pieniądza, regionalna polityka gospodarcza – cele i funkcje, ewolucja i formy regionalnej polityki gospodarczej, współczesna polityka reg...

Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 6629

in. zagadnienia takie jak: polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna, cele działalności gospodarczej, funkcje polityki gospodarczej, cechy nowoczesnego państwa w zakresie polityki gospodarczej, instytucje – podmioty polity...

Polityka gospodarcza - notatki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3899

...Pojęcia: wzrost i rozwój gospodarczy, mierniki wzrostu i rozwoju, czynniki wzrostu i rozwoju, polityka prowzrostowa, typy strategii wzrostu – strategia liberalna, strategia gospodarki otwartej, strategia industrializacji, strategia rozwoju rolniczego, strategia redystrybucyjna – cechy charakt...

Przesłanki globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1750

Globalizacja   Przesłanki globalizacji: Wzrost powiązań gospodarczych Tworzenie się jednolitego rynku w skali globu Postęp naukowo-techniczny Liberalizacja gospodarki Wzrost konkurencji międzynarodowej   Globalizacja to proces spon...

Polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 1967

Polityka budżetowa   Budżet państwa - zespół rachunków przedstawiających na okres jednego roku kalendarzowego wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa.   Zasady budżetowe Zasada zupełności (powszechności) Zasada jedności Wszystk...

Polityka pieniężna - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1666

Polityka pieniężna   Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.   Pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczane ...

Polityka - sztuka rządzenia państwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1141

Polityka - sztuka rządzenia państwem.   Współczesna definicja: Polityka - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą.   Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, ...

Unia Ekonomiczna i Monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1176

Unia Ekonomiczna i Monetarna   Unia Ekonomiczna i Monetarna stanowi kolejny krok w kierunku pełnej integracji Unii Europejskiej.   Integracja monetarna ma na celu przezwyciężenie barier w funkcjonowaniu wspólnego rynku, do których n...