Polityka gospodarcza - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - notatki - strona 1 Polityka gospodarcza - notatki - strona 2 Polityka gospodarcza - notatki - strona 3

Fragment notatki:...Pojęcia: wzrost i rozwój gospodarczy, mierniki wzrostu i rozwoju, czynniki wzrostu i rozwoju, polityka prowzrostowa, typy strategii wzrostu – strategia liberalna, strategia gospodarki otwartej, strategia industrializacji, strategia rozwoju rolniczego, strategia redystrybucyjna – cechy charakterystyczne, czy Polska się rozwija – wnioski z analizy wskaźników inflacji, bezrobocia, PKB: Wzrost gospodarczy- to proces tworzenia i powiększania rozmiarów produkcji. Procesowi temu towarzyszą zmiany struktury produktu narodowego i całej gospodarki. Objawem wzrostu gospodarczego jest wzrost PKB, właściwe wskaźniki bezrobocia i inflacji. Rozwój gospodarczy- jest to wzrost gospodarczy i towarzyszące mi zmiany strukturalne. Pojęcie rozwoju gospodarczego ma szerszy zakres gdyż oprócz zmian strukturalnych PKB obejmuje również zmiany instytucji ekonomicznych i struktur ekonomicznych. Proces rozwoju jest związany z realizacją aspiracji rozwojowych społeczeństwa (niewymienne wskaźniki)...

...Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego- polega na odrzuceniu wszelkich celów pośrednich i skoncentrowaniu się na inflacji. Banki centralne, działające w ramach BCI, analizują szerokie spektrum czynników mogących oddziaływać na inflację i na bazie ich zmian podejmują decyzje co do stóp procentowych. Nie są związane żadnymi dodatkowymi celami, takimi jak np. tempo wzrostu pieniądza lub poziom kursu walutowego, lecz mają swobodę w decydowaniu o tym, co w danej chwili należy zrobić. Od 1999 r. wykorzystywana w Polsce o realizacji polityki pieniężnej. Instytucje polityki pieniężnej RPP jest organem NBP i podejmuje wszystkie decyzje , które Bank Narodowy musi wykonać...

1. pojęcia - polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna
Polityka gospodarcza- oddziaływanie władzy państwa na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę, na stosunki ekonomiczne w państwie i na jego relację gospodarcze z zagranicą.
System gospodarczy- jest to gospodarka 1 kraju, zbiór norm prawnych i ogólnie akceptowanych zasad regulujących postępowanie wszelkich uczestników procesu gospodarczego.
Polityka makroekonomiczna- jest to polityka pieniężna (przeciwdziałanie inflacji), polityka kursu walutowego, polityka fiskalna, polityka budżetowa (cenowo-dochodowa). Polityka mikroekonomiczna- dotyczy firm, gospodarstw domowych.
Efektywność ekonomiczna- określenie horyzontalnych celów gospodarowania; adekwatność mechanizmów ekonomicznych i struktur gospodarczych do celów, dostosowanie środków do warunków ekonomicznych, zgodność efektów gospodarowania z celami.
2. cele działalności gospodarczej
-uzyskanie dochodu- w wyniku pracy, angażowania kapitału, wykorzystania informacji,
-przedsiębiorczości, zasobów, nabranych umiejętności.
-Zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych
-Postęp w zakresie poziomu życia jednostek i społeczeństwa, rozwój nauki i techniki
-Trwały i harmonijny rozwój gospodarczy -Możliwość utrzymania sprawnego aparatu administracji państwowej
-Stworzenie sprawnego systemu poboru podatków i ustalenie kierunków ich wydatkowania.
-Stabilny system pieniężny- kontrolowana emisja pieniądza, przeciwdziałanie inflacji.
3. Funkcje polityki gospodarczej
a) Stabilizacyjna- stabilizowanie gospodarki
-Naturalna stopa bezrobocia ok. 3-6 %
-Inflacja 0-3 %
-Roczny wzrost PKB ok. 3-6 %
-Stabilne kursy walutowe
-Wysoki poziom usług publicznych
-Równowaga bilansu płatniczego o budżetu państwa
-Zapewnione wydatki

(…)

… zadłużenia.
14. polityka przemysłowa (p.p.) - zadania, rodzaje p.p. (sektorowa i liberalna - cechy charakterystyczne), ewolucja p.p. w Europie, współczesna (nowoczesna) polityka przemysłowa, narzędzia (instrumenty) p.p., p.p. w Polsce; w jakie gałęzie przemysłu warto jest zawsze inwestować?
Polityka przemysłowa- rodzaj polityki mikroekonomicznej, obejmujący całokształt środków i działań państwa mających na celu:
-zwiększanie zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynkach zagranicznych
-stymulowanie zmian strukturalnych w przemyśle
-poprawę efektywności wykorzystania zasobów przez właściwą ich alokację
-pobudzanie aktywności innowacyjnej w przemyśle.
Polityka przemysłowa sektorowa:
-obniżenie stopy bezrobocia
-poprawa bilansu płatniczego
-podwyższenie efektywności gospodarowania
-wspieranie badań…
… i bezrobocia
-Wszystkie regiony Polski kwalifikują się do pomocy regionalnej.
16.doktryny polityki gospodarczej - liberalizm: fizjokratyzm, Adam Smith, monetaryzm, ekonomiczna teoria polityki, reganomika, taczeryzm
Fizjokratyzm:
-powstał we Francji nawoływał do ograniczenia ingerencji państwa w gospodarkę
-był to wyraz buntu robotników wobec preferencji państwa dla handlu i przemysłu
-państwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz