Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6237
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi - strona 1 Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi - strona 2 Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna, cele działalności gospodarczej, funkcje polityki gospodarczej, cechy nowoczesnego państwa w zakresie polityki gospodarczej, instytucje – podmioty polityki gospodarczej, rodzaje systemów gospodarczych, elementy polityki makroekonomicznej i mikroekonomicznej, realny produkt narodowy, potencjalny produkt narodowy.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: zadania polityki ekonomicznej, zależność między inflacją, bezrobociem i PKB, wymagane wskaźniki gospodarcze, wzrost i rozwój gospodarczy, mierniki wzrostu i rozwoju, czynniki wzrostu i rozwoju, polityka prowzrostowa, typy strategii wzrostu – strategia liberalna, strategia gospodarki otwartej, strategia industrializacji, strategia rozwoju rolniczego, strategia redystrybucyjna – cechy charakterystyczne, czy Polska się rozwija – wnioski z analizy wskaźników inflacji, bezrobocia, PKB, polityka pieniężna – cele, strategia bezpośredniego celu inwestycyjnego, instytucje polityki pieniężnej – NBP, RPP – szczegółowe zadania obu organów.

Dodatkowow notatka zawiera zagadnienia takie jak: instrumenty polityki pieniężnej - operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa oraz operacje depozytowo-kredytowe, rola pieniądza w systemie bankowym, formy pieniądza, polityka budżetowa, finanse publiczne, czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu budżetu państwa, szczegółowe dochody i wydatki budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny, polityka przemysłowa, regionalna polityka gospodarcza, doktryny polityki gospodarczej.

Ogólne zagadnienia na zaliczenie zajęć z polityki gospodarczej - WSCiL dr Marta Gębska
pojęcia - polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna
Polityka gospodarcza- oddziaływanie władzy państwa na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę, na stosunki ekonomiczne w państwie i na jego relację gospodarcze z zagranicą.
System gospodarczy- jest to gospodarka 1 kraju, zbiór norm prawnych i ogólnie akceptowanych zasad regulujących postępowanie wszelkich uczestników procesu gospodarczego.
Polityka makroekonomiczna- jest to polityka pieniężna (przeciwdziałanie inflacji), polityka kursu walutowego, polityka fiskalna, polityka budżetowa (cenowo-dochodowa). Polityka mikroekonomiczna- dotyczy firm, gospodarstw domowych.
Efektywność ekonomiczna- określenie horyzontalnych celów gospodarowania; adekwatność mechanizmów ekonomicznych i struktur gospodarczych do celów, dostosowanie środków do warunków ekonomicznych, zgodność efektów gospodarowania z celami.
cele działalności gospodarczej
uzyskanie dochodu- w wyniku pracy, angażowania kapitału, wykorzystania informacji, przedsiębiorczości, zasobów, nabranych umiejętności.
Zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych
Postęp w zakresie poziomu życia jednostek i społeczeństwa, rozwój nauki i techniki
Trwały i harmonijny rozwój gospodarczy
Możliwość utrzymania sprawnego aparatu administracji państwowej
Stworzenie sprawnego systemu poboru podatków i ustalenie kierunków ich wydatkowania.
Stabilny system pieniężny- kontrolowana emisja pieniądza, przeciwdziałanie inflacji.
funkcje polityki gospodarczej
Stabilizacyjna- stabilizowanie gospodarki
Naturalna stopa bezrobocia ok. 3-6 %
Inflacja 0-3 %
Roczny wzrost PKB ok. 3-6 %
Stabilne kursy walutowe
Wysoki poziom usług publicznych
Równowaga bilansu płatniczego o budżetu p

(…)

…, współczesna polityka regionalna, polityka regionalna w Polsce - rola gmin, powiatów i województw (zadania i dochody poszczególnych szczebli), polityka interegionalna i intraregionalna - cechy charakterystyczne, narzędzia polityki regionalnej, strategie rozwoju regionalnego, problemy polityki regionalnej w Polsce
Ewolucje polityki regionalnej:
początki w paltach 20 i 30 XX w
skutki kryzysu ekonomicznego…
… dalekiej od granic
Po II wojnie światowej: koncentracja przemysłu w centrum w celu ochrony przed atakiem nuklearnym
Zaczęły odgrywać rolę przesłanki: ekonomiczna, społeczna, wojskowa, ekologiczna.
Formy polityki regionalnej po II wojnie światowej:
Wspieranie regionów upośledzonych gospodarczo
Wspieranie tych regionów, które w opinii polityków i urzędników miały się stać biegunami wzrostu gospodarczego…
…)
Finansowanie edukacji, szkoleń, kursów zawodowych ( głównie przekwalifikowania bezrobotnych) Udział w przedsięwzięciach promujących region
Współczesna polityka regionalna:
Zależy od tajnego podziału administracyjnego , porządku konstytucyjnego, odpowiednich uprawnień i systemu odpowiedzialności między szczeblami
Powinna być nastawiona na pomoc w układzie przestrzennym
Powinna wspierać nowoczesne sektory…
… przyrody w I. 1970-2000 nieracjonalne wykorzystanie zasobów, niedoinwestowanie wsi.
Występują regiony rozwinięte i opóźnione
Koncentracja przestrzenna zjawisk depresji i bezrobocia
Wszystkie regiony Polski kwalifikują się do pomocy regionalnej.
doktryny polityki gospodarczej - liberalizm: fizjokratyzm, Adam Smith, monetaryzm, ekonomiczna teoria polityki, reganomika, taczeryzm
Fizjokratyzm:
powstał…
… stóp procentowych
Należy prowadzić stałą i przewidywalną politykę mocnego pieniądza i odrzucać koncepcję naprawy ekonomicznej przez zmiany stóp procentowych Dozwolone jest ewentualne wprowadzenie wyższych stóp procentowych gdyż likwiduje deficyt budżetowy
Ograniczyć wydatki państwa
Polityka pieniężna jest jedną dziedziną w której państwo może ingerować
Ekonomiczne teorie polityki:
Twórcy: Black, Downs…
… i je realizuje
Politycy nie służą społeczeństwu ale manipulują nim
Istnieje polityczny cykl koniunkturalny, który jest skutkiem manipulacji polityki makrologistyczną aby stworzyć najkorzystniejsze dla siebie warunki w odpowiednim czasie
Aktywna polityka gospodarcza zamiast służyć społeczeństwu destabilizując gospodarkę
Politycy maksymalizują swoje korzyści, nie uzależniając się od preferencji wyborców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz