Polityka budżetowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka budżetowa - strona 1 Polityka budżetowa - strona 2 Polityka budżetowa - strona 3

Fragment notatki:


Polityka budżetowa
  Budżet państwa - zespół rachunków przedstawiających na okres jednego roku kalendarzowego wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa.
  Zasady budżetowe Zasada zupełności (powszechności)
Zasada jedności
Wszystko ma się znaleźć w jednym wiążącym dokumencie - ustawie budżetowej
Zasada realności
Zasada specjalizacji
Zasada operatywności
Zasada przejrzystości
Zasada jawności
Zasada gospodarności
  Polityka budżetowa - zajmuje się sposobami wykorzystywania dochodów i wydatków publicznych w celu realizacji zadań stojących przed państwem jest realizowana poprzez system finansów publicznych.
  Specyfika finansów publicznych Państwo dysponuje instrumentami przymusu w celu pozyskania dochodów niezbędnych do osiągnięcia celów budżetowych, a jednocześnie nie podlega przymusowi co do realizacji wydatków
W sektorze publicznym obowiązuje zasada non profit podstawą działania nie jest zysk, ale cele społeczne i polityczne, interes ogółu, czyli dobro publiczne
Finane publiczne potencjalnie dysponują znacznie większymi zasobami środków finansowych niż sektor prywatny, mogą zatem wykonywać zadania, których sektor prywatny nie może (lub nie chce) podjąć
 
Sektor publiczny jest swego rodzaju pośrednikiem finansowym , który pobrane fundusze przekazuje z powrotem do społeczeństwa. Wracają one jako:
Dochody pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym
Dochody zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, realizujących kontrakty rządowe lub sprzedających swe produkty i usługi państwu
Dochody i świadczenia wypłacane w formie zasiłków czy też pomocy publicznej
  Dochody sektora publicznego Są to fundusze tworzone na podstawie opłat bezzwrotnych od różnych podmiotów, które służą finansowaniu wydatków:
Podatki (pośrednie, bezpośrednie)
Dochody niepodatkowe (dywidendy Skarbu Państwa, wypłaty z zysku NBP, dochody jednostek budżetowych)
Dochody zagraniczne (odsetki od udzielonych kredytów)
  Przychody sektora publicznego Są to środki pozyskiwane z operacji majątkowych i pożyczkowych, czyli w wyniku zaciągania kredytów i emisji instrumentów dłużnych, które służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz obsłudze długu publicznego:
Z operacji finansowych (emisja papierów skarbowych, kredyty)
Zamiana majątku na gotówkę (prywatyzacja, sprzedaż innych aktywów)
  Wydatki sektora publicznego Są to środki pieniężne wydatkowane przez państwo i inne związki publicznoprawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych, w ramach realizacji funkcji państwa:

(…)


Równowaga budżetowa - równość dochodów i wydatków
 
Celem polityki budżetowej nie jest dążenie do stanu równowagi budżetowej!
 
Nadwyżka budżetowa
Nadwyżka budżetowa nie zawsze jest korzystna, gdyż:
Państwo "zabiera" społeczeństwu więcej, niż mu oddaje
Wpływa na zmniejszenie popytu globalnego kraju
Psuje rynek kredytowy z powodu dostarczania taniego pieniądza
 
Nadwyżkę budżetową możemy również oceniać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz