Polityka finansowa państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka finansowa państwa - strona 1 Polityka finansowa państwa - strona 2 Polityka finansowa państwa - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA FINANSOWA jest to działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i instrumentów pieniężnych. W zależności od tego jakimi narzędziami posługuje się polityka finansowa, można wyróżnić jej rodzaje : polityka budżetowa, polityka kredytowa, polityka ubezpieczeniowa. KOMPETENCJE: Minister Finansów udziela upoważnień do wydawania w imieniu Ministra Finansów decyzji i innych aktów administracyjnych oraz podpisywania innych dokumentów w określonych w tych upoważnieniach sprawach, przewodniczy na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa, skład, zasady i tryb działania Kierownictwa określają odrębne przepisy. do wyłącznej decyzji Ministra Finansów należy obsada stanowisk: dyrektora i wicedyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej, naczelnika urzędu celnego. do wyłącznej kompetencji Ministra Finansów należy, w ramach właściwości wynikającej z przepisów ustaw, występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk i funkcji. Minister Finansów desygnuje swoich przedstawicieli do: rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych z udziałem Skarbu Państwa, międzynarodowych instytucji finansowych. Sekretarz Stanu w czasie nieobecności Ministra Finansów: zastępuje Ministra, podpisuje rozporządzenia i zarządzenia wydawane przez Ministra Finansów oraz wydawane wspólnie z innymi ministrami lub w porozumieniu z Ministrem Finansów, ogłaszane w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, oraz inne akty prawne dotyczące wewnętrznych uregulowań w resorcie finansów, sprawuje nadzór nad działalnością izb skarbowych i urzędó w skarbowych, koordynuje prace dotyczące rejestracji i identyfikacji podatników, koordynuje sprawy związane z informatyzacją resortu w sprawach karnych skarbowych: sprawuje nadzór nad postępowaniem mandatowym, rozstrzyga spory o właściwość między finansowymi organami dochodzenia, rozpatruje wnioski o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe, nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, wykonuje zadania należące do właściwości Ministra Finansów, wynikające z ustawy o Inspekcji Celnej, nadzoruje współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), nadzoruje redagowanie i wydawanie "Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów", podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektora Departamentu Organizacji Skarbowości, nie zastrzeżonych dla Ministra Finansów, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz