Znaczenie nadzoru bankowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie nadzoru bankowego - strona 1 Znaczenie nadzoru bankowego - strona 2 Znaczenie nadzoru bankowego - strona 3

Fragment notatki:


Znaczenie nadzoru bankowego
Bankowość jest jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka, posiada głębokie korzenie historyczne oraz bogate doświadczenia w zakresie uwarunkowań instytucjonalnych. Geneza powstania banków sięga doby merkantylizmu (jest to polityka ekonomiczna prowadzona przez państwo w epoce kształtowania się kapitalizmu oraz system teoretycznych poglądów ekonomicznych odpowiadających tej polityce ) i wiąże się bezpośrednio z bujnym rozwojem handlu.
Przed reformą bankową z końca lat osiemdziesiątych, która zapoczątkowała tworzenie dwuszczeblowego systemu bankowego w Polsce, nadzór bankowy nie był potrzebny. Banki pełniły bowiem role wyznaczone przez organy władzy państwowej, bez możliwości działania na własny rachunek. Narodowy Bank Polski nie posiadał autonomii i był podporządkowany Ministrowi Finansów.
Historia polskiego nadzoru bankowego zaczyna się w roku 1990, kiedy to stworzono departament nadzoru (przekształcony póżniej w Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego -GINB).Przy wsparciu doradców zagranicznych, pracownicy nadzoru zaczęli prace nad stworzeniem bankowego planu kont (tzw. bpk'91) i pierwszych regulacji ostrożnościowych.
Początkowo zalecenia Prezesa NBP nie miały jednak mocy prawnej. Dopiero kolejne nowelizacje Prawa bankowego stały się podstawą do wydawania zarządzeń prezesa NBP, których banki musiały przestrzegać. Generalny Inspektorat zastał podporządkowany bezpośrednio Prezesowi NBP, co miało zapewnić jego autonomiczność w ramach struktury banku centralnego. Podstawowymi zadaniami GINB w pierwszych latach funkcjonowania było m.in.: przygotowanie regulacji ostrożnościowych, sporządzanie analiz sektora bankowego w oparciu o gromadzone informacje, przeprowadzanie inspekcji i kontroli wewnątrz banków oraz działanie na rzecz zapobieżenia upadłości banków i rozprzestrzeniania się skutków ewentualnego bankructwa na system bankowy.
Nadzór bankowy zdefiniować można jako „urząd” , w ramach którego grupa ludzi wyposażona przez prawo w odpowiednie kompetencje władcze ogranicza i dozoruje działalność podległych mu banków. Działalność nadzoru bankowego wspierana jest przez inne elementy systemu, takie jak np. nadzór właścicielski, niezależni audytorzy badający sprawozdania finansowe, inne instytucje nadzorcze (m.in. nadzorujące rynek kapitałowy).
Celem działania instytucji nadzorczych na całym świecie jest dążenie do:
zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego, w tym jego poszczególnych jednostek, tj. dążenia do zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banków przede wszystkim w drodze licencjonowania działalności bankowej, kreowania właściwych regulacji ostrożnościowych ,inspekcji oraz tworzenia systemów wczesnego ostrzegania;


(…)

…, przy czym suma „dużych kredytów” nie może przekraczać 800% funduszy własnych.
Limity pozycji walutowych
Uchwała KNB definiuje ryzyko walutowe jako ryzyko wynikające ze zmian kursów walutowych i cen złota. Przedmiotem zarządzania ryzykiem walutowym powinny być zarówno pozycje walutowe indywidualne, jak i pozycja walutowa całkowita.
Wnioski
Instytucja nadzoru bankowego jest związana z mechanizmem gospodarki…
… sprecyzowane w ustawie.
Klarowne określenie zakresu sądowej kontroli decyzji prezesa NBP oraz powierzenie tej kontroli sądom gospodarczym, a nie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, ze względu na konieczność merytorycznej kontroli stosowanych środków.
Ustanowienie instytucji bezpieczeństwa wkładów bankowych oraz zasad ubezpieczania.
Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należy:
określanie zasad działania banków…
…. limity koncentracji,
normy oceniające standing (sygnalizacyjne), np. współczynnik wypłacalności .
Inspekcje nadzoru bankowego
Inspekcje nadzoru bankowego są przejawem realizacji działalności kontrolnej. Ich podstawowe cele pokrywają się z podstawowymi celami nadzoru bankowego. Do zasadniczych celów inspekcji nadzoru bankowego należy zatem zaliczyć:
ocenę stopnia bezpieczeństwa prowadzonej przez bank…
… właściwe i podyktowane rozwagą minimalne wymogi dotyczące adekwatności kapitałowej (współczynnika wypłacalności) dla wszystkich banków, w tym muszą zdefiniować składniki funduszy własnych, według kryterium ich zdolności do absorbowania strat.
Władze nadzoru bankowego powinny oceniać politykę banku, a przede wszystkim zarządzanie portfelem kredytowym i inwestycyjnym.
Władze nadzoru bankowego musza…
… Nadzoru Bankowego został założony przez prezesów banków centralnych grupy 10 najbardziej uprzemysłowionych państw świata w końcu 1947 r., w odpowiedzi na poważne kryzysy na międzynarodowym rynku walutowym i bankowym. Biuro Komitetu prowadzone jest przez istniejący od 1930 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, gdzie spotkania Komitetu odbywają się zwyczajowo co trzy miesiące. Członkowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz