Wykład - Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów - strona 1 Wykład - Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów - strona 2 Wykład - Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów
1) Przyczyny funkcjonowania nadzoru bankowego
Podstawowe przesłanki, które przyczyniły się do powstania instytucji nadzorczych oraz określenia norm ostro znoś cio wy ch, można scharakteryzować w trzech punktach:
zjawisko kreacji pieniądza metalowego w pieniądz papierowy, a następnie w rozrachunkowy lub elektroniczny pieniądz w obrocie bezgotówkowym (zjawisko to przyczynia się do wzrostu ryzyka płynności i wypłacalności banków):
wzrost liczby instrumentów oferowanych przez banki klientom, w tym przede wszystkim nowoczesnych instrumentów finansowych, np. opcji (proces ten wywołuje wzrost ryzyka, głównie cenowego, w działalności banku);
zjawisko wychodzenia przez banki poza tradycyjne dla nich zastrzeżone segmenty rynku finansowego, tj. na otwarty rynek usług niebankowych, np. rynek funduszy emerytalnych (zjawisko to wywołuje pojawienie się w działalności bankowej nowych, niebankowych rodzajów ryzyka);
2) Cele działania nadzoru bankowego
Celem działania instytucji nadzorczych na całym świecie jest dążenie do:
zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego, w tym jego poszczególnych jednostek, tj. dążenie do zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banków przede wszystkim w drodze licencjonowania działalności bankowej, kreowania właściwych regulacji ostrożnościowych, inspekcji oraz tworzenia systemów wczesnego ostrzegania;
przestrzegania przez banki przepisów zewnętrznych, wewnętrznych i zasad dobrej praktyki bankowej;
przestrzegania warunków równej konkurencji na rynku usług bankowych;
3) Zadania nadzoru
Zakres działalności nadzoru bankowego można sklasyfikować w czterech podstawowych
obszarach:
I. Prowadzenie działalności licencyjnej,
n. Określenie kształtu regulacji ostrożnościowych,
Sprawowanie inspekcji,
Podejmowanie działań restrykcyjnych,
Ad. I
Umożliwia ona wyeliminowanie już na początku oraz w trakcie funkcjonowania zarówno
niewłaściwych osób i podmiotów planujących prowadzenie działalności bankowej, jak i
podejrzanych kapitałów.
W ramach przepisów nadzorczych można wyodrębnić proces licencjonowania:
Przed rozpoczęciem, działalności bankowej - określenie warunków uzyskania licencji bankowej,
Po rozpoczęciu działalności bankowej - kontrola przepływów kapitałowych.
Naczelną ideą kontroli przepływów kapitałowych jest niedopuszczenie do przejęcia banku lub tryskania znaczących wpływów na jego zarządzanie przez właścicieli nie zapewniających stabilności finansowej banku.


(…)

… Rady Funduszu powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów i prezesa NBP. Członków Rady Funduszu powołuje i odwołuje kolejno:
1 trzech: minister finansów;
1 czterech: prezes NBP;
1 trzech: Związek Banków Polskich (ZBP).
Rada Funduszu sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością funduszu, m.in. przedkłada Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Funduszu za rok poprzedni…
…, Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
System gwarantowania depozytów wsparty systemem pomocy finansowej dla banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, został utworzony w Polsce na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14.12.1994r.. Do podstawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należą:
gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym…
… walutowym powinny być zarówno pozycje walutowe indywidualne (obliczane jako suma pozycji bilansowej walutowej, jak i pozycji pozabilansowej walutowej oraz walutowej transakcji indeksowanych) i pozycja walutowa całkowita (suma ujemnych lub dodatnich pozycji walutowych). Bank może ponosić w swojej działalności ryzyko walutowe pod warunkiem osiągnięcia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w postaci posiadania nadwyżki funduszy własnych ponad sumę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i rezerwowego wymogu kapitałowego, nie niższej niż wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego.
Rezerwy ogólne - banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Wysokość corocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne wynosi…
…. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Najczęściej przytaczanym argumentem za powołaniem systemów gwarantowania depozytów jest ochrona deponentów. System gwarantowania depozytów wsparty systemem pomocy finansowej dla banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności został utworzony w Polsce na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 1994. Do podstawowych zadań BFG należy:
- gwarantowanie…
… trwałego);
współczynnik wypłacalności (gdzie bank rozpoczynający działalność jest zobowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 15% przez pierwsze 12 miesięcy, a przez następne 12 miesięcy nie niższym niż 12%); % limity koncentracji wierzytelności; limity inwestycji kapitałowych; limity pozycji walutowych; rezerwy ogólne i rezerwy celowe.
5. Gwarantowanie depozytów w Polsce…
… do absorbowania ewentualnych strat.
Współczynnika wypłacalności - według przyjętych standardów współczynnik powinien przyjmować wartość co najmniej 8 %.
Limitów koncentracji - limity ograniczają możliwość angażowania środków banku w określone przedsięwzięcia. Funkcją limitów jest określenie w pnybliżeniu punktu którego przekroczenie łączyć się będzie z zagrożeniem stabilności. Limit można zdefiniować…
… nie niższym niż 15% przez pierwsze 12 m-cy, a przez następne 12 m-cy nie niższym niż 12%.
Limity koncentracji wierzytelności - suma wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólne ryzyko nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku
Limity inwestycji kapitałowych- akcje i prawa z akcji,, udziały innej osoby nie będącej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz