Nadzór bankowy i Bankowy i Fundusz Gwarancyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór bankowy i Bankowy i Fundusz Gwarancyjny - strona 1 Nadzór bankowy i Bankowy i Fundusz Gwarancyjny - strona 2 Nadzór bankowy i Bankowy i Fundusz Gwarancyjny - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny Istota stabilności systemu bankowego Stabilność systemu bankowego rozumie się jako zdolność systemu do zachowania płynności finansowej oraz zdolność poszczególnych jednostek do pokrywania z własnych funduszy ryzyka i strat, wynikających z ich działalności, czyli do zachowania wypłacalności. Stabilność systemu zależy od dwóch głównych czynników tj. uwarunkowań instytucjonalnych systemu bankowego oraz od sytuacji ekonomicznej banków. Wynika z tego, że wpływ na bezpieczeństwo systemu mają zarówno działania instytucji zewnętrznych w stosunku do banku (np. bank centralny, system gwarantowania depozytów, nadzór bankowy) jak i decyzje podejmowane przez sam bank jako jednostkę gospodarczą. Przyczyny upadłości banków, zasada TBTF, TITF, efekt domina, run na banki Przyczyny upadłości banków
W gospodarce rynkowej bank, jak każde inne przedsiębiorstwo jest zagrożony upadkiem. Jest on z reguły poprzedzony długim okresem pogarszania się sytuacji banku. Sytuacja ta jest niewidoczna przez długie lata, by ujawnić się z dnia na dzień.
W tym okresie wyróżnia się trzy cykle
Pierwszy- trwający dwa lata; powstają pierwsze trudności
Drugi- trwa kolejne dwa lata; z tym cyklem wiąże się większa „opieką” nadzoru bankowego dla danego banku, przy czym w samym banku świadomość zagrożenia jest mała
Trzeci- ostry kryzys; bank jest zagrożony upadłością i z reguły upada w ciągu kolejnego roku.
Czynniki mające wpływ na upadłość banków dzielimy na zewnętrzne(spadek zaufania, run na banki, złe warunki gospodarcze) i wewnętrzne(złe zarządzanie aktywami- zła gospodarka kredytowa, bankructwo głównych kredytobiorców, brak właściwego zarządzania bankiem), przy czym obie kategorie pokrywają się. Najczęstszą przyczyną upadłości banków w ciągu ostatnich lat są:
Defraudacje i oszustwa Nieumiejętne zarządzanie (głównie dotyczy to podejmowania zbyt dużego ryzyka, przy niewłaściwym systemie kontroli wewnętrznej)
Błędy instytucji kontrolnych, brak dostatecznego nadzoru bankowego
W większości przypadków kryzys związany jest z brakiem kompetencji bankowców, nadzoru oraz polityków odpowiedzialnych za gospodarkę. Przejawia się to ograniczoną racjonalnością decyzji. Wybierane są decyzje najbardziej satysfakcjonujące zamiast najlepszych. Spowodowane jest to trzema czynnikami:
Racjonalność wymaga pełnej wiedzy z danego zakresu oraz możliwości przewidywania konsekwencji, w rzeczywistości ich znajomość jest mała
Brak doświadczenia zastępuje wyobraźnia
Zbyt mała ilość wariantów brana jest pod uwagę, co wyklucza racjonalność


(…)

… realizacji programu postępowania naprawczego podmiotu objętego systemem gwarantowania, w sytuacjach określonych w ustawie.
określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych, wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na rzecz Funduszu.
określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych, wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,
kontrola realizacji programu postępowania naprawczego podmiotu objętego systemem gwarantowania
Źródła finansowania Funduszu to
obowiązkowe opłaty roczne, wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania,
kwoty przekazane z funduszy ochrony środków gwarantowanych, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku…
…. uwarunkowań instytucjonalnych systemu bankowego oraz od sytuacji ekonomicznej banków. Wynika z tego, że wpływ na bezpieczeństwo systemu mają zarówno działania instytucji zewnętrznych w stosunku do banku (np. bank centralny, system gwarantowania depozytów, nadzór bankowy) jak i decyzje podejmowane przez sam bank jako jednostkę gospodarczą. Przyczyny upadłości banków, zasada TBTF, TITF, efekt domina, run…
…, są częścią kapitału wierzycieli i stanowi to zagrożenie dla ich działalności
Przekonanie, że zła sytuacja finansowa i upadek jednego banku jest podobna do sytuacji w innych bankach, co powoduje spadek zaufania i masowe wycofywanie wkładów
Efekt domina
Jednym z negatywnych skutków upadłości banków jest tzw. efekt domina. Upadek jednego banku, tak jak wspomniany run na banki, pociąga za sobą szereg…
…. został założony Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Został on stworzony przez prezesów banków centralnych 12 najbardziej rozwiniętych państwa świata. Komitet jest ciałem doradczym, gdyż jego postanowienia nie mają mocy prawnej. Mimo to propozycje komitetu mają duży wpływ na decyzje w zakresie bankowości na świecie. Do ważniejszych regulacji nadzorczych wymienianych w dokumentach Komitetu należą:
Współczynnik wypłacalności (inaczej współczynnik Cooke'a). Jest to relacja między funduszami własnym banku a aktywami i pozycjami pozabilansowymi ważonymi ryzykiem(im wyższe ryzyko, tym większa waga). Współczynnik wypłacalności powinien wynosić co najmniej 8%, przy czym osiągniecie tej wartości nie zawsze gwarantuje powodzenia banku, gdyż nie bierze pod uwagę jakości zarządzania banku. Współczynnik wypłacalności wywiera…
… jest zapewnienie deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie niewypłacalności banków, lecz tylko do kwoty określonej przepisami. Kwotę gwarantowaną oblicza się od wszystkie środków zgromadzonych w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) i traktowane są jako jeden depozyt,
podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz