Bankowy fundusz gwarancyjny - system gwarantowania depozytów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowy fundusz gwarancyjny - system gwarantowania depozytów - strona 1 Bankowy fundusz gwarancyjny - system gwarantowania depozytów - strona 2 Bankowy fundusz gwarancyjny - system gwarantowania depozytów - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Bankowy Fundusz Gwarancyjny. SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW:
- pośredni i bezpośredni
- obowiązkowy i umowny
Cele: - stabilizacja systemu bankowego (cel makro) - ochrona wkładów bankowych (cel mikro, choć najważniejszy dla klientów) Polski system gwarantowania depozytów ma charakter i bezpośredni i pośredni.
Wszystkie systemy są obowiązkowe, ale mogą być przy tym umowne (jak polski).
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY:
Fundusz posiada osobowość prawną.
Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych w oparciu o kryterium legalności i zgodności ze statutem.
Organami Funduszu są: Rada Funduszu i Zarząd Funduszu. ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA FUNDUSZU są:
obowiązkowe opłaty roczne, wnoszone przez banki (obejmuje wszy stkie banki) ,
kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, pochodzących z wpłat banków (każdy bank tworzy fundusz ochrony środków i musi z niego wnosić wpłaty do BFG) dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartościowych
środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej
środki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z budżetu państwa
środki z kredytu udzielonego przez NBP
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BFG:
(wg strony internetowej B FG) - działalność gwarancyjna
- działalność pomocowa
- działalność informacyjna i analityczna
- nadzór na umownym systemem gwarantowania środków
DZIAŁALNOŚĆ GWARANCYJNA Działalność o charakterze bezpośrednim, ukierunkowana na klientów banków. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (ogłoszenia upadłości banku, w którym deponent ma ulokowane środki) .
Górna granica środków gwarantowanych to równowartość w złotych 50 000 euro w 100 % Kwota powyższa określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał deponent środki pieniężne w danym banku lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku.
Nadwyżkę można stracić lub można próbować odzyskiwać z masy upadłościowej.
Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji.
Podmioty objęte systemem gwarantowania, które wywiązują się z obowiązków nałożonych na nie zgodnie z przepisami Ustawy, mogą w ramach ustawowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zobowiązać się do

(…)

…)
System pomocowy - zadania funduszu:
udzielanie zwrotnej pomocy finansowej w przypadku powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź na nabycie akcji lub udziałów banków
nabywanie wierzytelności banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy
kontrola realizacji programu postępowania naprawczego podmiotu objętego systemem gwarantowania
Warunki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz