Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - strona 1 Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - strona 2

Fragment notatki:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) :
Instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.
Zadania Funduszu: Gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą.
Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności oraz wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi.
Gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania.
Hierarchia ważności wymienionych zadań ulegała zmianie w zależności od sytuacji w jakiej znajdował się system bankowy. W latach 1995 - 1996 najistotniejsze było sprawne wypełnianie zobowiązań w stosunku do klientów banków znajdujących się w stanie upadłości. W kolejnych latach na pierwszy plan - przy zachowaniu gotowości Funduszu do realizacji gwarancji - wysunęła się działalność pomocowa nakierowana na likwidowanie przyczyn, które mogłyby doprowadzić do upadłości banku.
Podstawowymi źródłami finansowania BFG są:
obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania,
kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych,
dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz,
środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej,
środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.
Działalność gwarancyjna :
Celem działalności gwarancyjnej jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Od 28 listopada 2008, BFG gwarantuje w 100% środki do 50 000 EUR (ustawa z 23 października 2008 o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 209, poz. 1315)).
Działalność pomocowa :
Zadania w ramach działalności pomocowej wynikają z obowiązku działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Należą do nich:
udzielanie zwrotnej pomocy w postaci pożyczek, gwarancji lub poręczeń oraz nabywanie wierzytelności banków zagrożonych niewypłacalnością,
kontrola nad realizacją programu naprawczego banku oraz prawidłowością wykorzystania pomocy,
określenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat wnoszonych przez banki na rzecz Funduszu.
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

(…)

… politycznych)
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (np. spółek osobowych, wspólnot mieszkaniowych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej)
szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
Skarbu Państwa
instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne…
… odzyska?
Odzyskanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (czyli części depozytu ponad kwotę 50 000 euro) jest możliwe. Cześć depozytów, która nie jest objęta gwarancją BFG stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego…
….2009.84.711), w przypadku zawieszenia działalności danego banku, zarządca lub syndyk dokonuje wypłat środków gwarantowanych zgodnie ze sporządzonym przez niego terminarzem i zatwierdzonym przez Zarząd Funduszu, w ciągu 30 dni od otrzymania kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków (czyli dnia zawieszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz