testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 4515
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
testy - strona 1 testy - strona 2 testy - strona 3

Fragment notatki:

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: PRAWO BANKOWE Do zadań NBP należy:
organizowanie rozliczeń pieniężnych
prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami koordynowanie polityki finansowej państwa(?)
utrzymanie stabilnego poziomu cen Organami NBP są:
Prezes NBP Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP Komisja Nadzoru Bankowego
Prezes NBP jest powoływany:
przez Sejm z zgodą Senatu na 6 lat
przez Sejm na 5 lat
przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat przez Prezydenta na 6lat
Rada Polityki Pieniężnej:
ustala wysokość stóp procentowych NBP ustala zasady operacji otwartego rynku wydaje zezwolenia na utworzenie banku
zawiesza działalność banku i wnioskuje o jego upadłość
Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w:
NBP
banku zrzeszającym innym banku spółdzielczym
jako wyjątek - nie muszą utrzymywać rezerw obowiązkowych
NBP może:
emitować i sprzedawać papiery wartościowe sprzedawać skarbowe papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku
przyjmować weksle do redyskonta przyjmować papiery wartościowe jako przedmiot zastawu
NBP prowadzi rachunki:
B anków klientów indywidualnych
budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego
Pieniądz elektroniczny:
na żądanie jest wymieniany przez wydawcę na środki pieniężne jest wyrażony w jednostkach pieniężnych
jest dostępny tylko na rynku wtórnym
jest wartością pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych Instytucja finansowa:
jest specjalnym rodzajem banku
to inaczej instytucja kredytowa
to podmiot, który łącznie co najmniej 75% przychodów uzyskuje z wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej nie może udzielać żadnych pożyczek
Czynnościami stricte bankowymi nie są:
udzielanie kredytów przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
operacje czekowe i wekslowe
wydawanie, rozliczanie i umarzanie instrumentu pieniądza elektronicznego (? Tylko wydawanie)
Banki mogą być tworzone przez:
banki spółdzielcze - osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
banki w formie spółek akcyjnych - osoby prawne i o soby fizyczne banki państwowe - Radę Ministrów w drodze rozporządzenia wszystkie banki mogą być tworzone przez osoby fizyczne i prawne
Bank państwowy:
nie podlega wpisowi do KRS


(…)

… z wnioskiem o odwołanie prezesa
uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku
Program postępowanie naprawczego jest przedstawiany i realizowany w razie:
straty bilansowej
powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności
groźby nastąpienia straty bilansowej
upadłości banku
Cofnięcie zezwoleń Komisji Nadzoru Bankowego może nastąpić jeżeli:
współczynnik wypłacalności jest niższy…

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: PRAWO BANKOWE
Do zadań NBP należy:
organizowanie rozliczeń pieniężnych
prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami
koordynowanie polityki finansowej państwa(?)
utrzymanie stabilnego poziomu cen
Organami NBP są:
Prezes NBP
Rada Polityki Pieniężnej
Zarząd NBP
Komisja Nadzoru Bankowego
Prezes NBP jest powoływany:
przez Sejm z zgodą Senatu na 6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

miramarta napisał(a):

2018-06-19 22:33:52

nie mogę pobrać notatek