Banki - pojęcie, rodzaje, tworzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki - pojęcie, rodzaje, tworzenie - strona 1 Banki - pojęcie, rodzaje, tworzenie - strona 2

Fragment notatki:

Banki - pojęcie, rodzaje, tworzenie. Bank - jest to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Cechy banku : 1.samodzielność - możliwość podejmowania decyzji o charakterze gospodarczym i ponoszenie skutków swojej działalności gospodarczej
2.samofinansowanie - wydatki pokrywają z osiągniętych dochodów
tworzony jest zgodnie z przepisami ustawy
3.posiadanie uprawnień do dokonywania czynności bankowych
4.bank funkcjonuje w obrocie samodzielnie, osobno od innych podmiotów. Banki mogą występować z powództwem i być pozywane w sprawach cywilnych, może być przeciw nim prowadzone postępowanie egzekucyjne.   Rodzaje banków: Współcześnie systemy bankowe charakteryzuje dwupoziomowa struktura: Podział ze względu na zadania:
bank centralny - jako bank emisyjny (funkcję banku banków oraz banku gospodarki narodowej, prowadzenie polityki pieniężnej oraz sprawowanie nadzoru nad bankami komercyjnymi)
banki komercyjne - wyróżniamy banki kredytowe i depozytowe
banki inwestycyjne
banki oszczędnościowe i lokacyjne
banki hipoteczne
banki specjalne
 
Według kryterium własności kapitału wyróżniamy:
banki państwowe
banki komunalne
banki spółdzielcze
banki prywatne
banki zagraniczne
banki międzynarodowe
banki o kapitale mieszanym
 
Wyodrębnienie w oparciu o formę organizacyjną banków komercyjnych:
banki państwowe
banki w formie spółki akcyjnej
banki w formie spółdzielni
  Tworzenie banków: Ustawa - Prawo bankowe przewiduje możliwość funkcjonowania banków w 3 formach prawnych:
Banki państwowe
Banki spółdzielcze
Banki w formie spółki akcyjnej
 
Utworzenie banku następuje na wniosek założycieli, skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego. Do wniosku załącza się m.in. projekt statutu banku. Kapitał założycielski wnoszony przez założycieli banku nie może być niższy niż 5.000.000 ECU obliczonych w złotych wg kursu ogłoszonego przez NBP w dniu wydania decyzji zezwalającej na utworzenie banku. Kapitał założycielski nie może pochodzić z pożyczki, kredytu lub innych nie udokumentowanych źródeł. Bank może rozpocząć swoją działalność po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Nadzoru Bankowego, która wniosek rozpatruje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku Organizację banku określa status, który winien zawierać:

(…)

… z Ministrem Finansów na wniosek założycieli. Założycielami mogą być osoby fizyczne i prawne, założycieli nie może być mniej niż 3. Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się z co najmniej 5 osób wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd banku składa się z 3 osób. Może być utworzony przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych. Akcje banku są akcjami imiennymi
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz