Prawo handlowe - banki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - banki - strona 1 Prawo handlowe - banki - strona 2 Prawo handlowe - banki - strona 3

Fragment notatki:

BANKI Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i po­życzek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Banki mogą mieć również prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania nimi obrotów.
Wszystkie banki są samodzielnymi i samofinansujący­mi się jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, działający­mi na podstawie ustawy oraz statutów.
Wśród banków wyróżnić możemy banki państwowe, banki spółdzielcze oraz ban­ki w formie spółek akcyjnych. Banki państwowe są tworzone i likwidowane w drodze rozporządzenia Rady Mi­nistrów, na wniosek ministra skarbu państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rozporządzenie takie określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres dzia­łania banku, a także środki stanowiące majątek banku. Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd. Rada nadzorcza spra­wuje nadzór nad działalnością banku, a w szczególności zatwierdza przedstawione przez zarząd sprawozdania z jego działalności. Bieżącą działalnością banku zajmuje się zarząd przez podejmowanie stosownych uchwał, których wykonanie zapewnia prezes zarządu. Prezes reprezentuje bank na zewnątrz, przewodniczy zarządowi oraz organizuje działalność banku. Banki spółdzielcze są spółdzielniami. Utworzenie takiego banku następuje w trybie przewidzianym ustawą Prawo spółdzielcze, na podstawie zezwolenia Komi­sji Nadzoru Bankowego wydanego po uzgodnieniu z ministrem finansów. Ponadto procedura tworzenia banku określona jest szczegółowo w ustawie Prawo bankowe. Jak każda spółdzielnia, bank spółdzielczy wpisywany jest do rejestru i od tego mo­mentu ma osobowość prawną. Banki w formie spółek akcyjnych tworzone są na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z ministrem finansów. Tryb ich two­rzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych o spółkach akcyjnych, jak też ustawy Prawo bankowe. Nieco odmiennie niż w innych spółkach akcyjnych ukształ­towane są organy banku prowadzonego w formie spółki akcyjnej. Funkcje organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się co najmniej z 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd banku składa się co najmniej z 3 osób, przy czym powołanie 2 członków zarządu (w tym prezesa) następuje za zgodą Ko­misji Nadzoru Bankowego. Wnioski o powołanie członków zarządu przedkłada ra­da nadzorcza.
Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony również przez osoby zagra­niczne albo z udziałem osób zagranicznych.
Istotnym dokumentem banku, stanowiącym obok ustawy podstawę jego działal­ności, jest statut banku. Określa on m.in. nazwę banku, jego siedzibę oraz przedmiot i zakres działalności, organy i organizację banku, wreszcie fundusze własne oraz za­sady gospodarki finansowej. Zgodnie z zasadą swobody gospodarczej i jeżeli ustawa nie stanowi inaczej osoby fizyczne i prawne przy otwieraniu rachunku i zaciąganiu kredytu bankowego oraz korzystaniu z innych usług bankowych mają prawo wybo­ru banku, którego zakres działania obejmuje takie czynności.


(…)

… ustawach.
Ponadto czynnościami bankowymi są inne czynności wykonywane przez ban­ki, jak: udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, wykonywanie czynności obrotu dewizowe­go, udzielanie…
… należno­ści i zobowiązań zagranicznych państwa. Organami NBP są: prezes NBP; Rada Polityki Pieniężnej; zarząd NBP.
Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta. Kadencja prezesa trwa 6 lat. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Może on uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów. W szczególności prezes przedstawia tym organom kwartalne informacje o bilansie płatniczym oraz roczne bilanse należności i zobowiązań płatniczych państwa.
Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej, a w szcze­gólności ustala wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy rezerwy obowiązko­wej banków oraz określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek…
… i członków zarządu powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Do za­dań zarządu NBP należy realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmo­wanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. W szczególności zarząd podejmuje uchwały w sprawie udzie­lania bankom upoważnień do wykonywania czynności obrotu dewizowego, realizu­je działania…
… przede wszystkim przez dokonywanie tzw. czyn­ności bankowych. Czynnościami bankowymi są w szczególności: przyjmowanie wkładów pieniężnych oraz prowadzenie rachunków tych wkła­dów; prowadzenie innych rachunków bankowych; udzielanie kredytów; udzielanie gwarancji bankowych; emitowanie bankowych papierów wartościowych; przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; wykonywanie innych czynności przewidzianych dla banku w odrębnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz