Narodowy Bank Polski-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowy Bank Polski-opracowanie - strona 1 Narodowy Bank Polski-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną.
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Do zadań NBP należy także:
1)  organizowanie rozliczeń pieniężnych
2)  prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
3)  prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami
4)  prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa
5)  regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie
6)  kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego
7)  opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
8)  wykonywanie innych zadań określonych ustawami NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
NBP może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych i pokrywać ze środków własnych wydatki związane z członkostwem w tych instytucjach. Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Prezes NBP jest przełożonym wszystkich pracowników NBP, przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, oraz reprezentuje NBP na zewnątrz.
Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Rada Polityki Pieniężnej , ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:
- ustala wysokość stóp procentowych NBP
- ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania
- określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
- zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP
- przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP
- ustala zasady operacji otwartego rynku
W skład Rady wchodzą:
Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz