Narodowy Bank Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowy Bank Polski - strona 1 Narodowy Bank Polski - strona 2 Narodowy Bank Polski - strona 3

Fragment notatki:

Narodowy Bank Polski Pozycja prawna NBP . NBP - jest bankiem centralnym państwa, związane jest to z funkcją znaków pieniężnych, funkcją centralnej instytucji kredytowej, rozliczeniowej oraz centralnej bankowej instytucji dewizowej.
NBP ma osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci i wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP. NBP nie posiada statutu.
Podstawowy cel i zadania NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu. Sam NBP jest władzą gospodarcza, może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych. Nie może być udziałowcem ani akcjonariuszem innych os. prawnych, z wyjątkiem prowadzących działalność usługową wyłącznie na rzecz instytucji finansowych i Skarbu Państwa.
NBP korzysta ze zwolnienia od podatków oraz od opłat sądowych i skarbowych. Natomiast egzekucja należności pieniężnych od NBP może być prowadzona , gdy wierzyciel złożył w NBP tytuł egzekucyjny sądowy lub administracyjny i w ciągu miesiąca od daty złożenia tytułu objęte nim świadczenie nie zostało wykonane. Nie można też ogłosić upadłości NBP.
  Organy NBP i jego organizacja wewnętrzna. NBP realizuje swoje cele i zadania poprzez organy i jedn. składające się na jego strukturę organiz. Organami NBP są:   Prezes NBP;
  Rada Polityki Pieniężnej;
  Zarząd NBP.
Podstawową jednostką organizacyjną NBP jest Centrala NBP, i oddziały okręgowe NBP, na czele których stoją dyrektorzy.
  Prezes NBP - jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6lat, natomiast nie można pełnić tej funkcji dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Kadencja Prezesa NBP wygasa po upływie okresu sześcioletniego, w razie śmierci, złożenia rezygnacji lub w razie odwołania. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Ponadto reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych.
Prezes RP może wydawać zarządzenia oraz decyzje administracyjne. Ustala w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zasady przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowanie tych wartości przez banki.
Prezes NBP w czasie jego nieobecności zastępuje Wiceprezesa NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP. Wiceprezesów NBP i członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP.
  Rada Polityki Pieniężnej - ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej- w ciągu 5 m-cy od zakończenia roku budżetowego.

(…)

… Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP.
Wiceprezesów NBP i członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP.
Do zadań Zarządu NBP należy m.in.:
  realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej;
  realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej;
  okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego;
  nadzorowanie operacji otwartego rynku;
  ocena…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz