NBP a władze państwowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NBP a władze państwowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

NBP a władze państwowe W wykonaniu swoich zadań NBP współdziała z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa, dążąc przy tym do zapewnienia należytej realizacji założeń polityki pieniężnej, a w szczególności:
- przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz informacje dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w systemie bankowym;
- współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych państwa;
- opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej;
- opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków i mających znaczenie dla systemu bankowego Zasada współdziałania z organami państwa. Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu.
Prezes NBP i inni przedstawiciele organów NBP, są obowiązani do przedstawienia informacji i udzielenia wyjaśnień dotyczących polityki pieniężnej i działalności NBP przed Sejmem i Senatem oraz ich komisjami.
Prezes NBP w imieniu Rady: 1)  przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów informacje kwartalne o bilansie płatniczym i roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
2)  przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projekty założeń polityki pieniężnej, opinie w sprawie projektu ustawy budżetowej, prognozy bilansu płatniczego oraz ustalenia Rady
3)  opracowuje okresowe informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku
Naczelne organy państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, banki i inne osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz inni przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania NBP niezbędnych danych do ustalania polityki pieniężnej a przedsiębiorcy uczestniczący w wymianie z zagranicą dane niezbędne do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych przekazują, na żądanie NBP, dane niezbędne do dokonywania ocen funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Banki przekazują ponadto na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji finansowej i ryzyka sektora bankowego.
NBP realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej. Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą. NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz