Kulturowe aspekty praw człowieka - strona 2

note /search

Kara śmierci - Regulacje prawne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

KARA ŚMIERCI Argumenty przeciwko karze śmierci: Państwo nie ma moralnego prawa do uśmiercania przestępców Jest nieskuteczna nie wpływa na zmniejszenie przestępstw Wzmaga w ludziach okrucieństwo Nieodwracalność takiej kary Wysokie okrucieństwo (oczekiwania na karę skazanych) Argumenty za karą ...

Karta podstawowych praw UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Charakter prawny Karty PP UE Na początku miała charakter jedynie instytucjonalny, nie prawnie zobowiązujący. Zadania K PP UE Jest gwarantem praw człowieka zapisanych w kluczowych dokumentach, traktatach UE Ma wzmocnić ochronę praw człowieka Ma zmienić p...

Komitet praw człowieka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

KOMITET PRAW CZŁOWIEKA Spełnia kluczową rolę w mechanizmie kontrolnym Międzynarodowych Paktów Człowieka. Składa się z 18 członków, wybieranych na 4 letnią kadencję. Siedzibą Komitetu jest Genewa  bada sprawozdania państw, skargi pa...

Konstytucja - prawa człowieka i wolności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

KONSTYTUCJA Zamieszczenie danego prawa człowieka w niej ma niezwykle ważny wymiar, bo wszelkie ingerencje np. w sferę wolności są dopuszczalne, jeśli konstytucja tak stanowi. Współczesne konstytucje regulują nie tylko prawa osobiste, polit...

Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Ochrona mniejszości narodowych ma miejsce w formie dwóch systemów : uniwersalnego ( system ONZ ) i regionalnego ( w ramach Rady Europy i OBWE) 1.System ONZ: a) Karta Narodów Zjednoczonych zwraca jedynie uwagę na zasadę niedyskryminacji. Powszechna Dek...

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH Prawa: prawo do pracy, do sprawiedliwej płacy, odpowiednich warunków pracy, prawo związków zawodowych, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do nauki, kultury, do korzy...

Ochrona praw człowieka w ONZ

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W ONZ Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana 26.06.1945 w San Francisco . Polska ratyfikowała ten traktat w 1945 roku. Stronami karty są kraje członkowskie ONZ. Karta już w preambule mówi o przestrzeganiu praw człowieka. Pojawiła się jednak jedna wątpliwość, czy te obo...

Ochrona praw człowieka w systemie rady Europy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W SYSTEMIE RADY EUROPY Jest to system europejski, regionalny ochrony praw człowieka, Rada Europy powstała w 1949 roku, Polska jest jej członkiem od 1991 roku. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - 1950 uchwalenie, 1953 weszła w życie. Odwołuje się do ...

Polska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

POLSKA Sejm Wielki (1788-1792) podjął się ratowania Rzeczypospolitej w trudnej sytuacji międzynarodowej, owocem była Konstytucja 3 maja 1791 roku. Konstytucja ta wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, ale była niezwykle ostrożna w sprawie praw człowieka. Postanowienia warte uwagi Konstytucji z 3...

Prawa człowieka - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Prawa człowieka - HISTORIA Starożytność : pojawiają się w myśli starożytnych Greków i Rzymian, rzymska koncepcja prawa natury Średniowiecze: Jan z Salisbury - prawo do oporu wobec złego władcy gwałcącego prawa boskie Wiliam