Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych - strona 1 Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych - strona 2 Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Ochrona mniejszości narodowych ma miejsce w formie dwóch systemów : uniwersalnego ( system ONZ ) i regionalnego ( w ramach Rady Europy i OBWE)
1.System ONZ: a) Karta Narodów Zjednoczonych zwraca jedynie uwagę na zasadę niedyskryminacji.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: gwarantuje mniejszością narodowym ochronę ich indywidualnych praw na równi z prawami innych obywateli. Kładzie również duży nacisk na zakaz dyskryminacji.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych : mniejszości wszelakie nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego , wyznania i praktyki religii ,posługiwania się własnym językiem. Państwa muszą ingerować i szczególnie troszczyć się o poszanowanie praw mniejszości
Został powołany komitet praw człowieka jako organ kontrolujący realizację postanowień powyższego paktu ( możliwość składania do tego komitetu skargi ). Orzecznictwo tego organu bywa zaskakujące: Iwan Kitok w Szwecji jako członek mniejszości narodowej nie miał prawa do hodowli reniferów bowiem przysługiwało to tylko rodowitym Lapończykom ( komitet nie stanął w jego obronie mówiąc , że nie ma prawa do samostanowienia).
Deklaracja o prawach osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych : Państwa winny zapewniać swoim mniejszościom tożsamość narodową, etniczną, kulturową i językową mniejszości jak również warunki służące utrzymaniu tej tożsamości”. Dokument ten kładzie nacisk, by osobom tym zarówno indywidualnie , ale i zbiorowo je gwarantować. Dokument ten zapewnia swoim obywatelom 4 grupy praw : 1. Podstawowe prawa i wolności 2. Prawa służące, rozwijaniu tożsamości mniejszości narodowych, 3. Prawa mniejszości jako grup (prawo do stowarzyszeń np.) 4. Prowadzenie polityki narodowościowej. Rada Europy: Daje osobom należącym do mniejszości narodowych możliwość składania skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ( Pierwszą głośną skargą była sprawa belgijska z 1968r. rodziny francuskiej, gdzie rodzicom nie dano zgody na wybór języka nauczania dla dziecka ich)
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych - zwraca uwagę, by państwa zapewniały uwzględnianie w swojej polityce działania wobec języków regionalnych i mniejszościowych takich zasad jak uznawanie wszystkich języków za przejaw bogactwa kulturowego etc
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych - podpisana 1995 a w 1998 weszła w życie. Kładzie nacisk na prawa mniejszości (prawo do swobodnego określania mniejszości narodowej, swobodnego używania języka mniejszości, prawo do używania rodzimych imion i nazwisk, prawo do zakładania organizacji mniejszości), zawiera też zobowiązania dla państw - sygnatariuszy (zakaz podejmowania działań asymilacyjnych wobec mniejszości, działania gwarantujące utrzymanie tożsamości mniejszościom). Charakter programowy - wskazuje najgłówniejsze postulaty, programy cele. Odgrywa mimo to bardzo znaczącą rolę - jest prawnie wiążącym instrumentem, głównym regulatorem co do spraw mniejszości narodowych.


(…)

… Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1994 przekształcona w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a akcie końcowym konferencji jako tzw. „trzeci koszyk” ogólnie poruszono kwestie mniejszości narodowych
1989 - konferencja wiedeńska - KBWE : podjęto ogólne zobowiązania co do statusu mniejszości narodowych, zapewnienie im ochrony, powstrzymanie się od dyskryminacji, chronienie i stwarzanie warunków…
… stosunków narodowościowych, ostrzeganie o rodzących się konfliktach i reagowanie wcześniejsze, działania więc prewencyjne . UNIA EUROPEJSKA
Prawo UE nie reguluje bezpośrednio i osobno kwestii mniejszości narodowych, ale jej kluczowe organy czy traktaty w dużej mierze się tym zajmują. (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Traktat o UE, Traktat o funkcjonowaniu UE)
OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz