Antropologia kultury - strona 2

Charakterystyka wybranych cech ludzkiego języka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

Charakterystyka wybranych cech ludzkiego języka: Dwustopniowość (podwójne rozczłonkowanie) - cecha uniwersalna systemu językowego: język ma dwa poziomy organizacji strukturalnej - gramatyczny i fonologiczny. Zdania, złożone z wyrazów to ci...

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ZAPEWNIAJĄCE KOHERENCJĘ KULTURY

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ZAPEWNIAJĄCE KOHERENCJĘ KULTURY: MODEL ORGANICZNY: koncepcje instytucji i funkcji; każda kultura istnieje, przechowuje się i odtwarza dzięki instytucjom społecznym, których funkcją jest zachowanie stabilności i integralności systemu. Skrajną postać tej koncepcji wypracował Alfr...

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ZAPEWNIAJĄCE KOHERENCJĘ KULTURY

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ZAPEWNIAJĄCE KOHERENCJĘ KULTURY: Czynniki zewnętrzne, odpowiedzialne za kulturowy ład i harmonię systemów społecznych: Środowisko przyrodnicze - powszechnie uznawane za istotne dla kultury, czasami zaliczane do tzw. jądra kulturowego (zintegrowana część kultury, wspólna dla wsz...

Definicja kultury Alfreda Luisa Kroebera i Clyde'a Kluckhohna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2415

Definicja kultury Alfreda Luisa Kroebera i Clyde'a Kluckhohna: Na kulturę składają się wzory sposobów myślenia, odczuwania i reagowania, nabyte i przekazywane głównie przez symbole stanowiące wraz z ich wcieleniami w wytworach ludzkich znamienne osiągnięcia grup ludzkich; zasadniczy trzon kultury s...

Definicje enkulturacji

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

Proces międzygeneracyjnej transmisji wiedzy nazywany jest w antropologii enkulturacją; jej przedmiotem jest zespół przekonań wspólnych dla grupy, a dotyczących pojmowania rzeczywistości, właściwego partycypowania we wspólnocie, powszechnych norm i wartości. ENKULTURACJA: „[1] proces nabywania kompe...

EMILE DURKHEIM - zestawienie typów solidarno_ci spo_ecznej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

EMILE DURKHEIM: OPOZYCYJNE ZESTAWIENIE TYPÓW SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ: Dwa typy solidarności, określające wzajemną zależność jednostki i społeczeństwa: Solidarność mechaniczna - rozmycie się i podporządkowanie jednostki społeczeństwu. Świadomość indywidualna jest naśladownictwem świadomości zbiorow...

Ewolucjonizm schematyczny wg Burszty

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

ewolucjonizm schematyczny wg Burszty: Wraz ze zdefiniowaniem stanu natury jako prototypowego ujęcia społeczeństwa pierwotnego, poprzedzającego ukształtowanie się cywilizacji, narodził się ewolucjonizm schematyczny, dominujący w XIX wieku. Wie...

Kultura a rasa w ujęciu antropologicznym oraz Rozwinięcie opozycji kul...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

kultura a rasa w ujęciu antropologicznym oraz Rozwinięcie opozycji: kultura - natura: Natura: Kultura: - Jest ciągła; - Wiąże się ze zwierzęcością; - Daje „wolność”; - Obejmuje zjawiska biologiczne; - Jest światem nieprzetworzonym; - jest nieciągła; - wiąże się z człowieczeństwem; - narzuca ...

Pierwsze zmiany nastawienia "swój-obcy"

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Pierwsze zmiany nastawienia „swój-obcy”: Dominikanin Bartolome de las Casas: postulował zastąpienie podboju Indian (conquista) ich pokojowym odkrywaniem i wykorzystywaniem oraz wprowadzeniem do Kościoła. Opisując zwyczaje Indian porównał ich d...

Podstawowe cechy języka w ujęciu Hocketta

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3752

Podstawowe cechy języka w ujęciu Hocketta Charles Hockett - zestawienie cech definicyjnych języka ludzkiego uzyskane w wyniku ich porównania ze zwierzęcymi systemami komunikacyjnymi: Dwustopniowość; Produktywność (zdolność wytwarzania nowych przekazów); Arbitralność; Zdolność do wzajemnej wymia...