Wstęp do nauki o państwie i prawie - strona 5

Pojęcie prawa i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

II Pojęcie prawa i jego funkcje: Prawo (realizm prawniczy) zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych (prawo w książkach), zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez...

Postępowanie odwoławcze - Środek odwoławczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Postępowanie odwoławcze Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art.78 konstytucji). Postępowanie odwoławcze jest elementem demokratycznego porządku prawnego. Podstawą tego postępowania może być błąd co do prawa (error iuris) - sąd błędnie zastosował prawo ...

Prawo a moralność - Obyczaj

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

III Prawo a moralność: Innymi systemami normatywnymi, za pomocą których poddaje się kontroli zachowanie człowieka jest: Religia Obyczaj Moralność itp. Etos - ogół norm społecznych, regulujących zachowania członków danego społeczeństwa; skomplikowany układ relacji między różnymi systemami normaty...

Prawo procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

XI DOWODY PRAWNICZE I NIEKTÓRE ELEMENTY NAUKI PRAWA PROCESOWEGO Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art.227 k.p.c.). dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy, tylko bowiem twierdzeniom, a nie faktom, można przypisać

Prawo publiczne i prywatne - historia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

PRAWO PUBLICZNE I PRYWATNE: Prawo publiczne -zbiór norm odnoszących się do interesu państwa; Prawo prywatne - odnoszące się do interesów jednostki; Historia prawa prywatnego i publicznego Historyczne kryteria prawa: Przyczyny publicyzacji ...

Problem ustalenia prawdy w procesie - Formy procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Problem ustalenia prawdy w procesie Reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: Domniemania prawne Zasada res iudicata pro veritate habetur - z chwilą, gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje ...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

VIII STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa - władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno - konkretnych (akty stosowania prawa). Zastosowanie normy prawnej do jakiegoś indywidualnego przypadku np. zastosowanie przepisów k. k. do sprawcy i wymierzenie mu stosownej kar...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

XII STOSUNEK PRAWNY Stosunek prawny - to stosunek społeczny uregulowany przez normę prawną. Może przybrać formę stosunku faktycznego (uświadamianego sobie przez strony, np. zawarcie umowy, wymierzenie mandatu, łożenie rodziców na utrzymanie dzieci) i stosunku czysto normatywnego, tetycznego (nie uś...

System prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330

VI SYSTEM PRAWA Systemy - Typy to zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju, odwołujemy się do tego pojęcia gdy mówimy o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. R. David wymienia...

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

VII TWORZENIE PRAWA Akt tworzenia prawa - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły). Prawo stanowione sensu stricte (prawo pisane - Ius scriptum) - stanowienie prawa na drodze jednostronnej decyzji organu państwowego lub instytucji upowa...