Stosowanie prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie prawa - strona 1 Stosowanie prawa - strona 2

Fragment notatki:

VIII STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa - władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno - konkretnych (akty stosowania prawa). Zastosowanie normy prawnej do jakiegoś indywidualnego przypadku np. zastosowanie przepisów k. k. do sprawcy i wymierzenie mu stosownej kary; orzeczenie przez sąd rozwodu w sytuacji określonej przez k. rodzinny i opiekuńczy.
W przypadku tworzenia prawa powstają normy ogólne (generalno - abstrakcyjne) np. ustawy, akty podustawowe; natomiast rezultatem procesów stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. wyroki sądowe, decyzje administracyjne.
Przestrzeganie prawa  stosowanie się do prawa  czyli przestrzeganie, które jest obowiązkiem obywateli i organów państwa.
Podstawowe typy stosowania prawa:
sądowy - organ stosujący prawo jest niezawisły i bezstronny; sądy podlegają tylko ustawą. W przypadku sprzeczności aktu podstawowego z ustawą, sad może odmówić jego zastosowania (nie może go uchylić, od tego jest TK). Sąd rozstrzygający sprawę nie podlega dyrektywą organów adm., organizacji politycznych i innych; jeśli decyzja sądu została zaskarżona, to sąd musi się podporządkować zaleceniom instancji odwoławczej (w takim zakresie jakim naruszył prawo). Administracyjny - organ rozstrzygający sprawę jest związany dyrektywami i poleceniami swojego zwierzchnika jaką wydać decyzję. Tryb adm. Opiera się na zasadzie hierarchicznego podporządkowania - organ rozstrzygający sprawę nie jest niezawisły od organu hierarchicznie podporządkowanego.
quasi - sadowy - delegacja części funkcji organów państwowych na różnego rodzaju agendy państwowe i pozapaństwowe np. postępowanie przed sądami i komisjami dyscyplinarnymi w korporacjach zawodowych.
quasi - administracyjny - zezwolenie by pewne zadania z zakresu adm. publicznej były wykonywane przez agendy publiczne, instytucje pozapaństwowe (banki, przedsiębiorstwa, firmy ubezpieczeniowe etc.) i zezwolenie na podejmowanie decyzji władczych. Etapy stosowania prawa Wybór normy prawnej - sytuacja, gdzie ustalony w sprawie stan faktyczny ewidentnie podpada pod jedną i tylko jedną normę prawną.
Ustalenie obowiązywania normy prawnej
Wykładnia normy prawnej
Ustalenie stanu faktycznego
Subsumcji - podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego pod wybraną normę prawną. Wybór konsekwencji prawnych - kara; jeżeli subsumcja jest pozytywna to zostaje wymierzona kara, a jeżeli jest negatywna to oskarżony zostaje uwolniony od odpowiedzialności.
Sformułowanie i uzasadnienie decyzji - uzasadnieniu podlegają decyzję od których strona wniosła odwołanie, decyzje ostatecznie kończące postępowanie w sprawie i decyzje w szczególnie ważnych sprawach.
Elementy uzasadnienia:


(…)

… mniejszą ustalony stan faktyczny, a wnioskiem decyzja sądu. Zgodnie z tą ideologią sędzia jedynie dedukuje następstwa prawa z normy, do treści nie może nic dodać ani ująć, dokonuje mechanicznej subsumcji faktów sprawy pod normę i wyprowadza z niej konsekwencje prawne - MODEL SYLOGISTYCZNY, SUBSUMPCYJNY.
J.Wóblewski:
Luz decyzyjny - tekst prawny nie wyznacza decyzji organu stosującego prawo lecz pozostawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz