Problem ustalenia prawdy w procesie - Formy procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem ustalenia prawdy w procesie - Formy procesu - strona 1 Problem ustalenia prawdy w procesie - Formy procesu - strona 2

Fragment notatki:

Problem ustalenia prawdy w procesie Reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu:
Domniemania prawne
Zasada res iudicata pro veritate habetur - z chwilą, gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje się ono prawomocne formalnie i niepodważalne, nawet gdyby okazało się, iż jest oparte na błędnych ustaleniach faktycznych.
Zasada formalizmu procesowego - czynności procesowe muszą być dokonywane w określonej formie; środki odwoławcze muszą być składane w przewidzianym terminie, bo po ich upływie strona traci prawo do ich wniesienia, nawet gdyby ustalenia sądu I instancji były błędne.
Zakaz informatinis In peius - jeżeli środka odwoławczego nie wniesiono na niekorzyść oskarżonego to zasadniczo nie można zmienić wyroku na jego niekorzyść nawet gdyby okazało się, iż zasługuje on na surowszą karę.
Zakazy dowodowe - służą przede wszystkim ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich.
Trzy podstawowe kategorie zakazów dowodowych:
Zakazy dowodu określonych faktów np. związane z tajemnicą narady sędziowskiej, tajnością wyborów do ciał przedstawicielskich.
Zakazy stosowania określonych środków dowodowych np. „nie wolno przesłuchiwać jako świadków:
Obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
Duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”,
Zakazy stosowania określonych metod dowodowych np. wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi nie mogą stanowić dowodu; gdy informacje uzyskano stosując przymus fizyczny lub psychiczny (tortury, groźby, a nawet podstęp), oraz określone środki chemiczne lub techniczne.
Przywileje dowodowe - prawo do nie udzielania informacji (prawo odmowy zeznań). Formy procesu Strony w postępowaniu cywilnym to powód - ten, który wystąpił lub na rzecz którego wystąpiono ze skargą, powództwem, pozwany - ten przeciwko ta skarga została skierowana.
Strony w postępowaniu karnym to oskarżony i oskarżyciel.
Dwie formy postępowania procesowego:
Forma kontradyktoryjna - proces jest zorganizowany w formie sporu stron przed bezstronnym sądem; strony są wyłącznymi dysponentami całego procesu. Rola sądu jest całkowicie bierna i ogranicza się do wydania wyroku oraz pieczy nad tym by przestrzegano przepisów prawa. Strony decydują o tym czy:
Wszcząć proces czy też nie - zasada skarbowości; proces nie może być wszczęty z urzędu, przez sąd, ani przez innego przedstawiciela władzy publicznej.
Sąd nie może z urzędu uwzględnić żadnych roszczeń, z którymi nie wystąpiły strony, nie może orzekać ponad te żądania i jest związany wnioskami stron co do cofnięcia, uznania, zmiany powództwa czy też aktu oskarżenia (zasada dyspozycyjności)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz