Formy procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy procesu - strona 1 Formy procesu - strona 2

Fragment notatki:


FORMY PROCESU W każdym procesie - sąd + strony Strony w postępowaniu cywilnym to powód - ten, który wystąpił lub na rzecz którego wystąpiono ze skargą, powództwem oraz pozwany - ten przeciwko ta skarga została skierowana. Strony w postępowaniu karnym to oskarżony i oskarżyciel .
Dwie formy postępowania procesowego:
Forma kontradyktoryjna
Forma inkwizycyjna
FORMA KONTRADYKTORYJNA - proces jest zorganizowany w formie sporu stron przed bezstronnym sądem ; strony są wyłącznymi dysponentami całego proces, a rola sądu jest całkowicie bierna i ogranicza się do wydania wyroku oraz pieczy nad tym, by przestrzegano przepisów prawa. Strony decydują o tym czy:
Wszcząć proces czy też nie - zasada skargowości ; proces nie może być wszczęty z urzędu: ani przez sąd, ani przez innego przedstawiciela władzy publicznej.
Sąd nie może z urzędu uwzględnić żadnych roszczeń, z którymi nie wystąpiły strony, nie może orzekać ponad te żądania i jest związany wnioskami stron co do cofnięcia, uznania, zmiany powództwa czy też aktu oskarżenia - zasada dyspozycyjności Sąd jest związany wnioskami dowodowymi stron, nie może uwzględniać żadnych faktów ani dowodów na które nie powołały się strony oraz nie może prowadzić postępowania dowodowego z urzędu.
FORMA INKWIZYCYJNA - stanowi przeciwieństwo formy kontradyktorycznej - proces nie jest zorganizowany w formie sporu stron, a postępowanie jest prowadzone z urzędu przez sąd ; rola stron ogranicza się do przekazywania sądowi informacji, które uznaje on za niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności :
Postępowanie jest wszczynane przez sąd lub organ władzy publicznej (np. prokuratora)
Sąd może uwzględniać roszczenia czy żądania nie zgłoszone przez strony i nie jest w tym zakresie związany ich wnioskami
Sąd nie jest związany wnioskami dowodowymi stron, może uwzględniać fakty i dowody niezawnioskowane przez strony i zasadniczo prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu.
Współcześnie nie spotyka się z czystymi formami kontradyktoryjnymi czy inkwizycyjnymi, proces ma zwykle strukturę mieszaną (w państwach demokratycznych przewaga elementów kontradyktoryjnych, ale przy wzroście znaczenia sędziego)
Proces anglosaski jest bliższy ideałowi formy kontradyktoryjnej niż proces kontynentalny. Funkcję sędziego określa powiedzenie, że przed rozpoczęciem procesu sędzia powinien nabrać do ust święconej wody, a wypuścić ją dopiero przy ogłaszaniu wyroku. To strony powołują i przesłuchują świadków oraz prowadzą inne dowody. Duże znaczenie ma instytucja „ krzyżowego ognia pytań ” ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz