Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznastwa - wykład 12 - strona 1 Wstęp do prawoznastwa - wykład 12 - strona 2 Wstęp do prawoznastwa - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Problem ustalenia prawdy w procesie - prawda nie jest jedyną wartością, której służy proces, gdyż musi on chronić cały szereg innych wartości, takich choćby jak prawa obywateli czy pewność obrotu
- reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu:
domniemania prawne
zasada res iudicata pro veritate habetur z chwilą gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje się ono prawomocne formalnie I tym samym niepodważalne, nawet wtedy, gdyby okazało się, iż jest oparte na błednych ustaleniach faktycznych
prawomocne orzeczenie korzysta z powagi rzeczy osądzonej ( res iudicata ) i tym samym wykluczone jest ponowne postępowanie w tej samej sprawie ( ne bis in idem )
tzw. prawomocność materialna
prawo na ogół jednak dopuszcza w ograniczonym zakresie możliwość kwestionowania także prawomocnych orzeczeń (np. wznowienie postępowania)
zasada formalizmu procesowego
czynności procesowe muszą być zazwyczaj dokonywane w określonej formie
środki odwoławcze składane w przewidzianym terminie (po ich upływie strona traci prawo do ich wniesienia, nawet gdyby ustalenia sądu pierwszej instancji były błędne)
zakaz reformationis in peius jeżeli środka odwoławczego nie wniesiono na niekorzyść oskarżonego, to zasadniczo nie można zmienić wyroku na jego niekorzyść nawet wtedy, gdyby okazało się, iż zasługuje on na surowszą karę zakazy dowodowe
służą przede wszystkim ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich
doprowadziły do sformułowania idei uczciwego procesu ( fair trial ) idea sprowadza się do uznania zasady, iż także w toku postępowania przed organami stosującymi prawo muszą być respektowane podstawowe normy etyczne i prawa obywatelskie
ustalenie prawdy nie może się odbywać za wszelką cenę, a w szczególności kosztem podstawowych praw i wolności obywatelskich
w naszym kraju prawo to zawarte jest w Konstytucji trzy kategorie zakazów dowodowych: zakazy dowodu określonych faktów
fakty związane z tajemnicą narady sędziowskiej, tajności wyborów do ciał przedstawicielskich
dyskusje nad prawem do prywatności - kontekst sfery życia intymnego człowieka, jego poglądów politycznych, religijnych, nawet faktów odnoszących się do jego zdrowia
zakazy stosowania określonych środków dowodowych
wiąże się z zakazem dowodu pewnych faktów:
„Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”
kontrowersje wokół zagadnienia dopuszczalności dowodu z potajemnych nagrań audiowizualnych oraz dopuszczalności dowodu z wariografu


(…)

… zakazu przesłuchania tej osoby jako świadka
6. Formy procesu
- podmioty procesu:
proces cywilny:
strony:
powód (ten, który wystąpił lub na rzecz którego wystąpiono ze skargą, powództwem)
pozwany (ten, przeciwko któremu ta skarga jest skierowana)
postępowanie nieprocesowe:
uczestnicy
postępowanie karne:
oskarżyciel
oskarżona
- dwie podstawowe formy postępowania procesowego:
forma kontradyktoryjna:
proces…
… z urzędu ani przez sąd ani przez żadnego innego przedstawiciela władzy publicznej (np. prokuratora)
sąd nie może z urzędu uwzględniać żadnych roszczeń, z którymi nie wystąpiły strony, nie może też orzekać ponad te żądania i jest związany wnioskami stron, co do cofnięcia, uznania, zmiany powództwa czy aktu oskarżenia (zasada dyspozycyjności)
sąd jest związany wnioskami dowodowymi stron…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz