Środki odwoławcze.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki odwoławcze. - strona 1 Środki odwoławcze. - strona 2 Środki odwoławcze. - strona 3

Fragment notatki:

Środki odwoławcze APELACJA
Środek odwoławczy przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń merytorycznych sądu I instancji
Dewolutywny i suspensywny Funkcją jest ponowienie i uzupełnienie postępowania sądu I instancji a nie jego powtórzenie. W zakresie niezbędnym do wszechstronnego sprawdzenia zasadności i legalności zaskarżonego orzeczenia w granicach zaskarżenia
może być badany ponownie całokształt sprawy, a nie tylko to co zostało ustalone w I instancji
uprawniony jest do rozstrzygania o faktach i o stosowaniu norm prawnych
APELACJA PEŁNA (APPELLATIO CUM BENECITIO NOVORUM)
dopuszczalne są tzw. Nowości - sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę na podstawie materiału procesowego zgromadzonego zarówno w postępowaniu I instancji jak i w apelacyjnym prawo do ponownego niczym nieograniczonego badania sprawy, w takim systemie postępowanie jest dalszym stadium postępowania przed sądem I instancji na sądzie II instancji spoczywa obowiązek ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez zatwierdzenie albo zmianę orzeczenia przyjęto w KPC, wyjątek w postępowaniu uproszczonym (możliwość przytoczenia nowych faktów i dowodów chyba że strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem I instancji)
APELACJA NIEPEŁNA (APPELLATIO SINE BENEFICIO NOVORUM)
Sąd II instancji rozpoznaje I rozstrzyga sprawę tylko na podstawie materiału zebranego w I instancji, jedynie kontrola zaskarżonego orzeczenia
Sąd nie może uzupełniać materiału gdyż jego funkcja polega na ocenie trafności zaskarżonego orzeczenia w świetle stanu faktycznego ustalonego w I instancji
PRZEDMIOT
Apelacja dotyczy wyroków kontradyktoryjnych i zaocznych (tu tylko powód może zaskarżyć, pozwany wnosi sprzeciw), częściowych, wstępnych, uzupełniających
W nieprocesowym apelacja przysługuje od postanowień orzekających w I instancji o istocie sprawy
ROZPOZNANIE
Rozpoznanie następuje w składzie 3 sędziów zawodowych Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziwego Postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, odmowie zwolnienia, - 1 sędzia
OSOBY UPRAWNIONE
Strona, która uważa że orzeczenie jest dla niej niekorzystne w całości lub w części, Prokurator na zasadach ogólnych
Interwenient uboczny niesamoistny może wnieść apelację jeśli to nie pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem strony do której przystąpił (samoistny może)
WYMOGI FORMALNE
Art. 126 i art. 368
Oznaczenie wyroku ze wskazaniem czy dotyczy całości czy części
Przedstawienie zarzutów
Uzasadnienie zarzutów
Powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wskazanie że ich powołanie w I instancji nie było możliwe albo potrzeba wynikła później


(…)

… jest związany zakresem zaskarżenia, jeśli nastąpiła nieważność sąd bierze ją z urzędu pod rozwagę w zakresie zaskarżenia
Z urzędu można wziąć pod uwagę interes współuczestników, którzy nie skarżyli wyroku, jeśli prawa i obowiązki są wspólne dla nich, należy zawiadomić o rozprawie NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA (przesłanki procesowe poza należytym umocowaniem pełnomocnika)
Art. 379
Jeśli droga sądowa była niedopuszczalna, Strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej
Jeśli o to samo roszczenie toczy się sprawa między tymi samymi stronami
Jeśli skład sądu był sprzeczny z przepisami prawa
Strona pozbawiona była możliwości obrony swych praw
Sąd rejonowy orzekł w sprawie właściwej dla okręgowego
art. 1099 § 2 przewiduje nieważność postępowania spowodowaną brakiem jurysdykcji krajowej art. 1113 - nieważność postępowania w sytuacji, w której sąd rozpoznał sprawę z naruszeniem immunitetu sądowego przyczyna nieważności postępowania nie będąca przesłanką procesową z punktu widzenia instytucji ww. nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia o posiedzeniu, sąd nie może poprzestać na ustosunkowaniu się do zarzutów apelacyjnych, musi poczynić własne ustalenia i samodzielnie je ocenić z punktu widzenia prawa materialnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz