Rektyfikacja orzeczeń - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rektyfikacja orzeczeń  - wykład. - strona 1 Rektyfikacja orzeczeń  - wykład. - strona 2 Rektyfikacja orzeczeń  - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

1.7. REKTYFIKACJA ORZECZEŃ Rektyfikacja  obejmuje:
sprostowanie orzeczenia uzupełnienie orzeczenia
wykładnię orzeczenia
-rektyfikacji dokonuje sąd, który wydał orzeczenie podlegające rektyfikacji
-celem rektyfikacji jest naprawienie pewnych braków lub błędów orzeczenia -braki/wadliwości, które uzasadniają rektyfikację orzeczenia nie mogą stanowić podstawy do zaskarżenia orzeczenia -zgłoszenie wniosku o rektyfikację nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia A. SPROSTOWANIE -sprostowaniu mogą podlegać jednie niedokładności, błędy pisarskie/rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki :
omyłka pisarska polega na niewłaściwym użyciu wyrazu (np. „ sąd oddala apelację” zamiast „sąd oddala powództwo” ), mylna pisownia (np. przekręcenie nazwiska, brzmienia firmy ), błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu
omyłka rachunkowa oznacza błąd w działaniach matematycznych -sprostowaniu podlegają jedynie wady mające cechy oczywistości -sprostowanie nigdy nie może prowadzić do zmiany samego rozstrzygnięcia -przedmiotem rozstrzygnięcia może być każdy wyrok/postanowienie, bez względu na jego zaskarżalność, prawomocność czy nakaz zapłaty -sprostowaniu podlegają wadliwości występujące w sentencji, komparycji lub uzasadnieniu -sprostowanie następuje na wniosek lub z urzędu -zgłoszenie wniosku może nastąpić w każdym czasie (nie ma żadnego terminu) -właściwy do rozpoznania wniosku o sprostowanie jest sąd, który wydał orzeczenie
-jeżeli sprawa toczy się przed sądem II instancji, to sąd ten może z urzędu sprostować orzeczenie sądu I inst.
-sprostowania dokonuje sąd na posiedzeniu niejawnym w drodze postanowienia -postanowienie dokonujące sprostowania/odmawiające sprostowania podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia B. UZUPEŁNIENIE -możliwość uzupełnienia orzeczenia merytorycznego wynika z zasady, że sąd ma obowiązek orzec w pełnym zakresie o zgłoszonych żądaniach lub w pełnym zakresie rozpatrzeć wniosek w wypadku postępowania nieprocesowego -uzupełnienie dotyczy:
wyroków
postanowień merytorycznych, wydawanych w postępowaniu nieprocesowym nakazów zapłaty
-o uzupełnieniu orzeczenia orzeka sąd, który je wydał - przyczyną uzupełnienia jest niekompletność orzeczenia -chodzi tu o przypadki, gdy sąd nie orzekł o:
całości żądania
natychmiastowej wykonalności kosztach procesu
lub, gdy sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które z mocy ustawy powinien zamieścić z urzędu


(…)

… w postępowaniu nakazowym na podstawie czeku, weksla, warrantu i rewersu
-wśród tych środków wyróżnia się również te, których wniesienie wywołuje skutek anulacyjny
-skutek ten polega na utracie mocy przez orzeczenie na skutek jego zaskarżenia -do środków tych zalicza się:
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym
sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty sprzeciw od nakazu zapłaty…
…, że sprawę ponownie rozpozna ten sam sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie -powyższa zasada znajduje zastosowanie w przypadku:
sprzeciwu od wyroku zaocznego
zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty skargi na orzeczenie referendarza sądowego
skargi na czynności komornika zarzutu przeciwko planowi…
… przewidzianym ogólnie dla pism procesowych wszystkie środki zaskarżenia muszą spełniać jako pismo procesowe następujące warunki:
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, w jakim zakresie zostaje ono zaskarżone
przytoczenie podstaw zaskarżenia i ich uzasadnienie
wnioski o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia -w systemie procedury cywilnej wyodrębnia się środki prawne, których wniesienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz