Prawo własności intelektualnej

note /search

DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1785

dozwolony użytek - stanowi ograniczenie monopolu autorskiego; istotą jest upoważnienie do korzystania z chronionego utworu bez zgody osoby uprawnionej Dozwolony użytek 1)publiczny -adresatem społeczeństwo -cele: *informacyjny *dokume...

OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2856

Szczególne postaci wizerunku -maska artystyczna -wizerunek dźwięczny -wizerunek piśmienniczy -wizerunek zbiorowy -karykatura Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby sportretowanej 1)wizerunki pozowane -zapłata za pozowanie traktowana jest jako udzielenie zezwolenia na rozp...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWY...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2058

Naruszenie autorskich praw majątkowych 1)bezpośrednie wkroczenie w zakres cudzego prawa -polega na faktycznej eksploatacji utworu, przede wszystkim elementów twórczych dzieła 2)pośrednie naruszenie prawa autorskiego -polega na nakłanianiu do bezprawnego korzystania z utworu, dostarczania środków...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337

Rodzaje przestępstw 1)plagiat i inne naruszenia praw autorskich i pokrewnych -kara *rozpowszechninie/zniekształcanie - grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolnosci do lat 3 *art 115 ust 3 pr.aut. - grzywna, ograniczenie wolnosci a...

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKRE...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

Sposób utworzenia OZZ 1)utworzenie OZZ przez co najmniej 15 osób --uchwalenie statutu i dokonanie wyboru komitetu założycielskiego --złożenie do sądu rejestrowanego wniosku o rejestrację wraz ze statutem i listą założycieli 3)wydanie postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia --uzyskanie os...

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2415

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu go prawa, określanego jako najbardziej mu bliskie prawo do autorstwa dzieła Rodzaje plagiatu ...

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Utwór naukowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1414

Twórca - osoba fizyczna, która wniosła twórczy wkład do utworu; prawo autorskie przysługuje twórcy o ile ustawa nie stanowi inaczej Bycie podmiotem przysługuje również pomimo braku możliwości samodzielnego dysponowania prawami autorskimi 1)osobie małoletniej 2)osobie pozbawionej zdolności do czyn...

Podstawowe systemy praw autorskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

Podstawowe systemy praw autorskich 1)romański droit d'auteur -ochrona ustanowiona jest przede wszystkim ze względu na majątkowe i osobiste interesy twórców -wyróżniamy 2 modele: a)monistyczny -jednoczy w sobie uprawnienia o charakterze osobistym i majątkowych niemających cech samodzielnych praw ...

PRAWA POKREWNE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1428

Prawa pokrewne 1)prawo do artystycznych wykonań -przedmiotem a)artystyczne wykonania z wyjątkiem wolnych świadczeń b)dzieła sztuki ludowej -ochronie podlega każde artystyczne wykonanie niezależnie od *wartości -oceny interpretacji byw...

Przejawy pracy intelektualnej poza ochroną prawa autorskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665

Przejawy pracy intelektualnej będące poza ochroną prawa autorskiego -odkrycia -idee -procedury -metody -zasady działania -koncepcje matematyczne Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego 1)ratio legis związane jest z interesem publicznym, wyrażającym się w swobodzie dostępu i korzystania z t...