Prawo karne skarbowe - strona 12

Stronyi ich przedstawienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

STRONY I ICH PRZEDSTAWIENIE Pojęcie i rodzaje stron: Pojęcie związane z postępowaniem kontradyktoryjnym , tzn. w którym spór prowadzą równouprawnione podmioty. Stroną procesową jest uczestnik postępowania, posiadający interes prawny w korzystnym dla niego rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Leg...

Właściwośćorganów postępowania przygotowawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO Finansowe organy postępowania: Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe są: urząd skarbowy, Inspektor kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczna, Policja,

Wszczęcie postępowania przygotowawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Wszczęcie postępowania: Postępowanie w sprawach karnych skarbowych wszczyna się, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Przypuszczenie czy przekonanie nie jest podstawą faktyczną d...

Prawo karne skarbowe - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 581

Wykład 1. Prawo karne skarbowe jest dziedziną skodyfikowaną. Mamy kodeks karny skarbowy, uchwalony 10 września 1999 roku. W ciągu ostatnich 10 lat był wielokrotnie now...

Ustawa skarbowa - rys historyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Rys historyczny Druga ustawa skarbowa została wydana w 1932 roku. Trzecia regulacja to dekret prezydenta z 3.11.1936 roku. Zatem ustawodawstwo zmieniało się szybko. Wynika to z faktu, że szybko zmieniają się stosunki finansowe i gospodarcze w państwie. Ulegają zmianie interesy finansowe państwa, kt...

Funkcje prawa karnego skarbowego - funkcja afirmacyjno-motywacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

Wykład 3. Funkcje prawa karnego skarbowego . Funkcje to rezultaty, które chcemy by zostały osiągnięte. Co do zasady są społecznie użytecznie. Ale są wyjątki - niekiedy określony dział prawa może pełnić takie funkcje, które ze społecznego punku widzenia nie są korzystne. W obszarze prawa karnego sk...

Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

Wykład 4. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa czy wykroczenia skarbowego - podmiot i formy sprawstwa Podżeganie i pomocnictwo - na grunt KKS definicje zostały recypowane z art. 18 par 2 i 3. Istota podżegania polega na tym, że jedna osoba chce żeby druga osoba dokonała czynu zabronionego - n...

Zbieg przestępstw/wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

Wykład 5. Zbieg przestępstw/wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy. O zbiegu przestępstw/wykroczeń można mówić wtedy, gdy jest więcej niż jedno zachowanie naganne. Przy idealnym zbiegu przestępstwa skarbowego z przestępstwem powszechnym c...

Kary i inne środki reakcji karnej na czyn zabroniony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

Kary i inne środki reakcji karnej na czyn zabroniony Bogatszy katalog dotyczy przestępstw skarbowych, mniejszy natomiast w przypadku wykroczeń. Za wykroczenia można ponieść karę grzywny. Jest wymierzana w systemie kwotowym, jej dolna granica to 1/10 minimalnego wynagrodzenia (art. 48), a górna gran...

Przepadek przedmiotów - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wykład 7. Przepadek przedmiotów - przewidziany jest zarówno dla przestępstw jak i wykroczeń skarbowych. Zakres tego przepadku przedmiotów jest prawie taki sam. Przepadek przedmiotów obejmuje cztery grupy przedmiotów: pochodzące bezpośrednio z przestępstwa czy wykroczenia skarbowego - czyli te prze...