Postępowanie cywilne - strona 12

Umowa leasingu, użyczenie i pożyczka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

UMOWA LEASINGU UŻYCZENIE POŻYCZKA Finansujący -Leasingodawca Korzystający - Leasingobiorca Użyczający (komodant) biorący(komodatariusz) dający pożyczkę - pożyczkodawca biorący - pożyczkobiorcy finansujący zobowiązuje się, w zakresie d...

Umowa rachunku bankowego, zlecenie, umowa agencyjna.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO ZLECENIE UMOWA AGENCYJNA Bank posiadacza rachunku zleceniobiorcą -przyjmujący zlecenie zleceniodawca - zlecający wykonanie określonych czynności przyjmujący zlecenie (agent) dający zlecenie; bank zobowiązu...

Umowa: składu, spółki, poręczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

UMOWA SKŁADU UMOWA SPÓŁKI UMOWA PORĘCZENIA przedsiębiorca składowy składający wspólnicy poręczyciel wierzyciel przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. § 2....

Umowa ubezpieczenia, przechowanie, umowa hotelowa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

UMOWA UBEZPIECZENIA PRZECHOWANIE UMOWA HOTELOWA Ubezpieczyciel ubezpieczający przechowawca składający Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład - PRZEDSIĘBIORCA HOTELOWY osobę korzystającą „gość” ubezpieczyciel zobowiązuje się...

Zachowanie pozwanego w procesie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

UZNANIE POWÓDZTWA. NIEPODJĘCIE OBRONY ZACHOWANIE POZWANEGO W PROCESIE UZNANIE POWÓDZTWA OBRONA BIERNA POSTAWA - czynność dyspozytywna, co do zasady następuje gdy nie ma zarzutów - oświadczenie woli i wiedzy pozwanego, że zgadza się z żądaniem pozwu, na wydanie wyroku zgodnie z treścią żądania pozw...

Cechy spraw gospodarczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Od 01 października 1989 r. - likwidacja Państwowego Arbitrażu Gospodarczego - od tego momentu postępowanie w sprawach gospodarczych należy do drogi sądowej. Cechy: Sprawy te związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną w sposób profesjonalny tj. stały i zarobkowy; W...

Cechy spraw małżeńskich.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH Cechy: obligatoryjne tzn. nie może być rozpoznawane w zwykłym postępowaniu. Zakres zastosowania (art. 425 Kpc): sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; o unieważnienie małżeństwa; o roz...

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ Cechy: Zdolność sądową i procesową ma także zakład pracy, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy; Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU ZAKRES UPRAWNIEŃ SĄDU DO ROZPOZNANIA I ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY CYWILNEJ LUB PODJĘCIA INNEJ, PRZEWIDZIANEJ PRAWEM CZYNNOŚCI PROCESOWEJ (ZAKRES KOMPETENCJI) Wymaga określenia, jakie sprawy mają być rozpoznawane i jakie czynności dokonywane przez sądy różnego rzędu, oznaczenia zasad pod...