Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. - strona 1 Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. - strona 2

Fragment notatki:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ Cechy:
Zdolność sądową i procesową ma także zakład pracy, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy;
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (właściwość przemienna). Natomiast w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej;
W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, o których mowa w art. 61, a także inspektorzy pracy w zakresie określonym w art. 63 1 mogą powodować wszczęcie postępowania na rzecz określonych pracowników oraz ubezpieczonych;
Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczony nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych; przepis ten stosuje się także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy;
Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo inny pracownik zakładu, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony;
Sprawa powinna być przedmiotem wstępnego badania niezwłocznie po jej wpłynięciu (postępowanie wyjaśniające);
Kodeks wprowadza określone terminy celem przyspieszenia biegu sprawy;
W tych sprawach nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i przesłuchania stron;
Charakterystyka szczegółowa:
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy:
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą (postępowanie pojednawcze fakultatywne);
Sąd, wydając wyrok, orzeka o roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez pracownika także wówczas, gdy roszczenie nie było objęte żądaniem pracownika lub gdy było zgłoszone w rozmiarze mniejszym niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania;
Sąd, wydając wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, nie może oddalić powództwa tylko na tej podstawie, że powód nie udowodnił wszystkich faktów niezbędnych do takiego ustalenia; w takim wypadku sąd prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu;
Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może także z urzędu uwzględnić inne roszczenia alternatywne.
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych:

(…)

… z tytułu wypadku przy pracy, ustalenie niepełnosprawności, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego Sprawy w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych dotyczących ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, innych świadczeń,
Odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca na piśmie od doręczenia decyzji do organu który wydał decyzję, organ przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz