Cechy spraw małżeńskich.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy spraw małżeńskich. - strona 1 Cechy spraw małżeńskich. - strona 2

Fragment notatki:

W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH Cechy: obligatoryjne tzn. nie może być rozpoznawane w zwykłym postępowaniu.
Zakres zastosowania (art. 425 Kpc):
sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
o unieważnienie małżeństwa;
o rozwód;
o separację
Wszczęcie: przez każdego z małżonków, prokuratora i osobę trzecią mającą interes prawny (wyjątek: rozwód i separacja - tu wszczęcie tylko przez małżonków).
Charakterystyka szczegółowa: Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej srpawy (szczególne)
Posiedzenia sądu odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba, że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. W razie niestawiennictwa strony: (1) rozprawa odbywa się; (2) sąd nie może nakazać przymusowego sprowadzenia tej osoby do sądu.
Małoletni którzy nie ukończyli 13 lat, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17 nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków, nie wyklucza informacyjnego przesłuchania w ramach dochodzeń
Sąd nie Może oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe.
Sąd nie może odmówić dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron, jeżeli strona go powołuje, w sprawach zaś o rozwód lub separację przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron jest obligatoryjne.
Wyrok sądu II instancji nie jest natychmiast wykonalny. Wyrok prawomocny ma skutek erga omnes . W postępowaniach o rozwód lub o separację przewidziana jest charakterystyczna dla tego postępowania instytucja tzw. posiedzeń pojednawczych, która ma charakter obligatoryjny, i tym się zresztą różni od fakultatywnego postępowania pojednawczego, jakie można przeprowadzić przed wniesieniem pozwu (to postępowanie nie może być zresztą przeprowadzone dla spraw rozwodowych ani dla spraw o separację). Na posiedzeniu pojednawczym musi dojść do osobistego stawiennictwa obu stron. Jeżeli stawiennictwo jednej ze stron napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, na wniosek strony sąd może zaniechać przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego. Jeżeli pojednanie nie nastąpi, a odroczenie posiedzenia pojednawczego byłoby niecelowe, sędzia wyznaczony stwierdza, że próby pojednania nie dały wyniku. Przewodniczący wyznacza następnie rozprawę. Wyznaczenie przez sąd rozprawy nie eliminuje jeszcze potrzeby dalszych dążeń sądu do utrzymania pożycia małżeńskiego. Jeśli więc sąd w toku rozprawy nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie (może to nastąpić tylko raz w toku postępowania). Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania, a nie później niż w ciągu 1 roku po zawieszeniu, gdyż po upływie tego czasu sąd umorzy postępowanie.

(…)

… postępowanie. W sprawie o rozwód lub o separację powództwo wzajemne jest niedopuszczalne; strona pozwana może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd procesowy rozstrzyga z urzędu w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości…
…. Sąd nie orzeka o winie również wówczas, gdy separację orzeka na zgodny wniosek małżonków. Sąd orzeka w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację także o sposobie korzystania lub podziale wspólnego mieszkania małżonków, a na wniosek jednego z małżonków może w wyroku tym dokonać również podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki. Jeżeli powództwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz