USTANIE MAŁZEŃSTWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
USTANIE MAŁZEŃSTWA - strona 1 USTANIE MAŁZEŃSTWA - strona 2 USTANIE MAŁZEŃSTWA - strona 3

Fragment notatki:

USTANIE MAŁZEŃSTWA Małżeństwo może ustać: I) Z MOCY PRAWA 1) ŚMIERĆ MAŁŻONKA - kro o tym nie wspomina. Do tej zasady nawiązują jednak inne przepisy ( Art. 55 asc ). Dowodem ustania jest - odpis zgonu jednego z małżonków - odpis postanowienia sadu o stwierdzenie zgonu 2) UZNANIE ZA ZMARŁEGO ( Art. 55 ) Zasada: Domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego małżonka została oznaczona jako chwila śmierci. Wprowadzając takie domniemania, ustawodawca daje możliwość zawarcia drugiego małżeństwa, które nie jest uznawane za bigamiczne na skutek tego, że uznany za zmarłego małżonek żyje, jeżeli strony o tym nie widziały. Uznanie żyjącego małżonka za zmarłego ma ten skutek, że w stosunku do drugiego małżonka niweczy ono zawarty w art. 13 zakaz ponownego małżeństwa. Jeżeli okaże się, że uznany za zmarłego żyje, to odpada domniemanie, a jedynie zawarcie drugiego małżeństwa w niewiedzy o tym, ze uznany za zmarłego żyje, powoduje ustanie pierwszego i to z chwilą zawarcia drugiego małżeństwa. Taka sytuacja występuje, gdy choć jedna ze stron zawierających nowe małżeństwo nie wiedziała o nieprawdziwości uznania za zmarłego. Przepis nie posługuje się wprost pojęciem złej wiary, tylko wiedzą. Różnica polega na tym, że: - przy złej wierze- osoba nie wiedziała albo mogła się dowiedzieć z łatwością - przy braku wiedzy- osoba nie wiedziała ( tylko ). Jeżeli strony dowiedzą się później, że uznany za zmarłego żyje, to również nie ma to wpływu na ważność drugiego małżeństwa. Zob. tez. uznanie za zmarłego. Uznanie za zmarłego nie niweczy natomiast zakazu z art. 13 w stosunku do osoby niesłusznie uznanej za zmarłą. Nie może ona z powołaniem się na Art. 55 §1 zawrzeć ponownego związku małżeńskiego. Osoba ta ma natomiast interes prawny w ustaleniu, że jej małżeństwo ustało w chwili zawarcia ponownego związku przez drugiego małżonka. II) NA SKUTEK ORZECZENIA SĄDOWEGO 1) ROZWÓD 2 modele w porządkach prawnych: a) rozwód jako sankcja za dopuszczenie się określonych czynów lub rażące naruszenie obowiązków małżonków, uzależnia się dopuszczalność rozwodu jedynie od winy jednego z małżonków, z reguły ustawodawca wymienia katalog bezwzględnych przyczyn. Model ten kładzie nacisk na ochronę pokrzywdzonego małżonka, b) model drugi- kładzie nacisk na to, że pożycie uległo rozkładowi i to ostateczność- rozwód ma zakończyć istnienie więzi, która stała się fikcyjna, jest remedium. c) model mieszany- którym posługuje się większość obecnych systemów prawnych . O rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód sąd orzeka w procesie, który podlega zasadom tzw. postępowania odrębnego ( Art. 425- 446 kpc ), podlega też ogólnym zasadom spraw mających za przedmiot dochodzenie stanu cywilnego.

(…)

… słuszności
- nie zmienia się nazwisko
- powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa,
- dziedziczenie- Art. 9351 - małżonkowie w separacji nie dziedziczą po sobie ustawowo,
- nie stosuje się przepisu Art. 613 o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego,
- domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie ma zastosowania, jeśli dziecko urodzi się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.
Ustanie separacji:
- rozwiązanie małżeństwa,
- zniesienie małżeństwa ( Art. 616 )- na zgodne żądanie małżonków ( obligatoryjnie )
Zasada: z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, powstaje ustawowy ustrój majątkowy.
Wyjątek: - na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami przymusowej rozdzielności majątkowej ( w trybie postępowania nieprocesowego ).
- sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej…
… skutki takie, jakby żaden z małżonków winy nie ponosił ( skutki głównie w zakresie obowiązku alimentacyjnego, udziały w majątku wspólnym ).
c) o WŁADZY RODZICIELSKIEJ nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków( Art. 58 §1 )- sąd rozwodowy zastępuje tu sąd opiekuńczy.
Sąd może powierzając wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków…
… )-jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
W wyroku rozwodowym sąd nie orzeka o ustaniu ustawowego ustroju majątkowego, ponieważ ustaje on ex lege z chwilą uprawomocnienia się tego wyroku. Do noweli z 1975 podział mógł być dokonany dopiero po ustaniu małżeństwa, a więc w przypadku rozwodu właśnie po uprawomocnieniu się wyroku. Odbywało się to w postępowaniu nieprocesowym.
Obecnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz