prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo rodzinne i opiekuńcze - strona 1 prawo rodzinne i opiekuńcze - strona 2

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - prawo regulujące funkcjonowanie rodziny, małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi
Pokrewieństwo - pochodzenie od wspólnego przodka:
w linii prostej - łączy osoby pochodzące od siebie bezpośrednio lub pośrednio
w linii bocznej - rodzeństwo, kuzynostwo, osoby nie pochodzą od siebie, ale mają wspólnego przodka
Stopnie pokrewieństwa:
w linii prostej równa się liczbie pokoleń dzielącej osoby
w linii bocznej równa się liczbie urodzeń potrzebnej do zaistnienia osób w danej koligacji
Powinowactwo - nie jest węzłem biologicznym, ale węzłem prawnym, który powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa, np. krewny małżonka.
Małżeństwo, przesłanki zawarcia:
różnica płci (ustala się na podstawie aktu urodzenia)
osoby wstępujące w związek małżeński muszą być jednocześnie obecne przed kierownikiem USC; w PL dopuszczalne jest przez pełnomocnika, wymaga ważnych powodów i za zgodą sądu
zgodne oświadczenie woli
sporządzenie przez kierownika USC aktu małżeńskiego.
Brak którejkolwiek z przesłanek oznacza, że małżeństwo nie zostało zawarte.
Przeszkody małżeńskie - takie cechy małżonków, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa lub są sprzeczne z dobrem tworzonej rodziny i interesów społecznych:
brak wymaganego wieku (18/18) - 16latka za zgodą i w szczególnych okolicznościach
ubezwłasnowolnienie całkowite
choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, jeżeli choroba zagraża rodzinie i przyszłym potomkom
pozostawanie w związku małżeńskim (zakaz bigamii)
zbyt bliskie pokrewieństwo - „nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej oraz rodzeństwo”)
powinowactwo w linii prostej (z przyczyn obyczajowych - chyba że za zgodą sądu i z ważnych powodów)
inne podstawy unieważnienia małżeństwa:
brak możliwości świadomego wyrażenia woli (pod wpływem silnych lekow, alkoholu, narkotyków)
błąd co do tożsamości osoby
działanie pod wpływem groźby
Formy zawarcia małżeństwa:
przed kierownikiem USC
wyznaniowa (katolicki, ewangelicko-augsburski...)
[nubiturient - kandydat na małżonka]
Sposoby ustania małżeństwa:
wskutek śmierci małżonka, uznania za zmarłego
unieważnienie małżeństwa
rozwód
Przesłanki rozwodu:
przesłanka pozytywna (musi wystąpić) - rozpad pożycia (1 z podstawowych obowiązków), ma 3 sfery:
pożycie seksualne
więź duchowa (psychiczna)
więź ekonomiczna
rozpad musi nastąpić we wszystkich 3 sferach, żeby sąd mógł orzec rozwód, musi mieć charakter zupełny i trwały, czyli taki, który istnieje od pewnego czasu i odwołując się do doświadczenia życiowego można stwierdzić, że więź małżeńska się nie odbuduje


(…)

… od orzeczenia winy):
- małżonek, który nie był winny rozkładu małżeństwa może żądać alimentów, jeśli popadł w niedostatek
- małżonek wyłącznie winny rozwodu nie może żądać alimentów
- małżonek niewinny rozwodowi może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, jeżeli jego sytuacja po rozwodzie pogorszyła się
na wniosek małżonka o eksmisji drugiego małżonka
podziale wspólnego majątku
Separacja - orzeczenie o rozłączeniu małżonków w przypadku istnienia zupełnego rozkładu bez rozwiązywania małżeństwa
Skutki separacji:
powstanie rozdzielności majątkowej
odsunięcie żyjącego małżonka w separacji od dziedziczenia ustawowego po 2gim małżonku
uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez zonę w separacji jest dzieckiem jej męża
wpisanie wzmianki o separacji do aktu małżeństwa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz