Postępowanie cywilne - strona 13

Wartość przedmiotu sporu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4088

WPS Ogólna zasada w art. 126 1 § 1 - w każdym piśmie należy podać wps (lub wartość przedmiotu skarżenia) jeśli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu lub wysokość opłaty (ewentualnie dopuszczalność środka odwoławczego) Art. 187 § 1 pkt 1 powód ma obowiązek oznaczenia w każdej sprawie mają...

Współuczestnictwo konkurencyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 8190

WSPÓŁUCZESTNICTWO KONKURENCYJNE (NIENAZWANE) - Art. 194 § 1 i 2 jeśli okaże się że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału, może wstąpić na miejsce pozwanego (za zgodą obu str...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

WSPÓLUCZESTNICTWO PROCESOWE Instytucja ta jest charakterystyczna tylko dla procesu, gdyż w postępowaniu nieprocesowym nie ma stron tylko są uczestnicy. Proces charakteryzuje się dwustronnością, wymaga istnienia zawsze dwóch stro...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Na wniosek- zasada Wierzyciela, Prokuratora Wyjątki Z urzędu Przez sąd I instancji który rozpoznawał sprawę (w sprawach w których rozpoznawcze mogło być wszczęte z urzędu) Przez komornika z własnej inicjatywy Na żądanie uprawnionego organu Sąd, Prokurator...

Wszczęcie postępowania pomocniczego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2842

Wszczęcie Postępowanie o odtworzenie akt wszczynane jest art. 717 par. 1 kpc: na wniosek z urzędu Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaginięcie, lub zniszczenie akt nastąpiło na skutek siły wyższej vis maior—wtedy zasadą jest wszczęcie postępow. o...

Wszczęcie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2884

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA doprowadzenie do nawiązania kontaktu i indywidualizowanie elementów przedmiotowych, ważne ze względu na skuteczność czynności WNIESIENIE POZWU WYTOCZENIE POWÓDZTWA- czynność lub akt powoda w którym przedstawia roszczenie, występuje o ochronę prawną; forma pisemna, przedstawi...

Wyłączenie sędziego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO Zapewnienie bezstronności sędziego, Gwarancje ustrojowe- Konstytucja, prawo o ustroju sądów powszechnych, Gwarancje procesowe- z ustaw procesowych, instytucja wyłączenia sędziego, uprawdopodobnienie jest surogatem dowodu- ustawodawca nie operuje tu określeniem, że należy wykazać...

Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2338

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE §1. POJĘCIE I FUNKCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.1 RYS HISTORYCZNY -pierwszym przejawem ochrony naruszonych praw podmiotowych była instytucja samopomocy -każda osoba, której prawa zostały naruszone mogła użyć siły wobec przeciwnika -rozwój historyczny przyczynił się do powstania...

Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

ZASADY PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM §1. POJĘCIE ZASAD PROCESOWYCH Zasady procesowe  nie istnieje legalna definicja zasad procesowych, ujmowane są one jako: standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i poszczególnych procedur centralne idee systemu procesowego dyrektywy sprawności post...

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

§4. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU 4.1. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU -brak oznaczenia wartości przedmiotu sporu jest brakiem formalnym , który powinien być uzupełniony 4.2. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU -wartością przedmiotu s...