Prawo rzymskie - strona 13

O deliktach i jak gdyby deliktach w ogólności.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

O deliktach i jak gdyby deliktach w ogólności. Crimina publica - czyny niedozwolone, które godziły w interes publiczny i ścigane były w publicznym procesie karnym. Sankcje przewidziane za tego rodzaju czyny to: chłosta, kary pieniężne, kary mutyla...

O kontraktach i jak gdyby kontraktach w ogólności.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

O kontraktach i jak gdyby kontraktach w ogólności. Kontrakt - w prawie rzymskim było to zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób, zmierzające do osiągnięcia celu jakim była ochrona procesowa interesu społeczno - gospodarczego, który zamierzały realizować umawiające się strony. Pactum - to um...

O powstaniu zobowiązań z umów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

O powstaniu zobowiązań z UMÓW: źródła zobowiązań w dawnym prawie: Czynności formalistyczne:  Nexum - czynność wiążąca w obrocie handlowym. -w ścisłym znaczeniu= uroczysta pożyczka pieniężna. Dochodzi do skutku za pomocą per aes et libram . Rodzi dotkliwe skutki prawne dla dłużnika w razie niewyk...

Ochrona prawa własności.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Ochrona prawa własności Podstawowymi powództwami służącymi właścicielom do ochrony ich prawa własności były: - powództwo windykacyjne (rei vindicatio) - powództwo negatoryjne (actio negatoria) Powództwem służącym do ochrony władztwa był...

Opieka i kuratela.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Opieka i kuratela Osoby sui iuris, pozbawione zdolności do czynności prawnych albo w niej ograniczone, podlegały opiece lub kurateli. Opiekę sprawowano nad niedojrzałym i nad kobietami, natomiast kurateli podlegali chorzy umysłowo i marnotrawcy. Opieka. Powołanie opieki następowało z mocy testame...

Prawo małżeńskie - wymogi, zawarcie, konkubinat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

P R A W O M A Ł Ż E N S K I E I. MAŁŻEŃSTWO - WYMOGI, ZAWARCIE. ZARĘCZYNY. KONKUBINAT. CONVENTIO IN MANUM . Jednolite pojęcie małżeństwa - niezależne od ewentualnego manus (władza męża nad żoną) Definicja - małżeństwo (matrimonium, nuptiae) : ...

Prokulejanie - omówienie szkoły.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

P R O K U L E J A N I E Twórca szkoły: Marcus Antistius Labeo Pochodzenie nazwy: od ucznia Labeo - Proculusa Przedstawiciele: M a r c u s A n t i s t i u s L a b e o (założyciel) Zwolennik zasad republikańskich. Założyciel szkoły Prokulejanów. Uczeń Trebatiusa Testy,

Późna republika - rządy nobilitas.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

PÓŹNA REPUBLIKA (RZĄDY NOBILITAS) PODŁOŻE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE EPOKI 1) Stosunki ekonomiczne Rósł majątek całego społeczeństwa. Zakładanie osiedli włościańskich (kolonii) bądź przydzielanie ziemi obywatelom-rolnikom. Po licznych wojnach - nowe tereny uprawne (ager publicus) , część z nich uprawian...

Pacta nuda i pacta versita.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Pacta nuda i pacta versita. Ogólna charakterystyka Pacta - to umowy, które nie należały do kontraktów typowych, ani do kontraktów nienazwanych. Tak jak kontrakty konsensualne dochodziły do skutku w wyniku samego porozumienia między stronami. Pojęciem „pactum” posługuje się juz ustawa XII tablic....

Pacta - rodzaje i omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Pacta Umowy nie zaliczane do kontraktów= były niezaskarżalne!= pacta nuda Ale: Dzięki współdziałaniu: pretora jurystów cesarzy z okresu dominatu + Zmian ekonomiczno- społecznych. ( gospodarka towarowo - pieniężna)Wymaga swobodnego zawierania umów! Więc : samo porozumienie stron (poza sferą kon...