Postępowanie cywilne - strona 14

note /search

Interwencja i reprezentacja ston i uczestników.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

§8. INTERWENCJA GŁÓWNA Interwencja główna  instytucja polegająca na tym, że osoba trzecia występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, i może to uczynić aż do zamknięcia sprawy w I instancji -interwenient główny jest osobą trzecią, która wytacza powó...

Kumulacja i rozdrobnienie roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2352

§3. KUMULACJA I ROZDROBNIENIE ROSZCZEŃ -w ramach jednego postępowania powód może dochodzić jednocześnie kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jak również jedynie części roszczenia, które w całości przysługuje mu wobec pozwanego 3.1. KUMULACJA ROSZCZEŃ -podstawę prawną przedmiotowej kumula...

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

6.3. DOWÓD Z DOKUMENTU A. POJĘCIE DOKUMENTU Dokument  metoda skutecznego i trwałego przechowywania treści oświadczenia wiedzy lub oświadczenia woli - dokumentem sensu stricto jest dokument, który stanowi uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, myśli i oświadczeń ludzkich, nadający się do w...

Dowód ze stron i pojęcie kosztów postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

6.7. DOWÓD ZE STRON A. CHARAKTER DOWODU ZE STRON -dowód ze stron należy do katalogu ustawowych środków dowodowych ale sąd powinien ze szczególną ostrożnością dokonywać oceny takiego dowodu -jest to dowód o charakterze posiłkowym -zarządzany jest on dopiero wówczas, gdy w świetle oceny sądu, opartej...

Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy, i koszty w postępowaniu egzekucyj...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

4.1. ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW Z MOCY USTAWY -zwolnienie od kosztów z mocy ustawy może mieć charakter: podmiotowy lub przedmiotowy całkowity lub częściowy -zwolnienie od kosztów sądowych obejmuje również zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym A. CAŁKOWITE ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH -c...

Zawieszenie postępowania, rodzaje wyroków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

§5. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA 5.1. PODSTAWY ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA -zawieszenie postępowania może nastąpić na skutek przyczyn: niezależnych od woli stron - np. strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu...

Rektyfikacja orzeczeń - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1603

1.7. REKTYFIKACJA ORZECZEŃ Rektyfikacja  obejmuje: sprostowanie orzeczenia uzupełnienie orzeczenia wykładnię orzeczenia -rektyfikacji dokonuje sąd, który wydał orzeczenie podlegające rektyfikacji -celem rektyfikacji jest naprawienie pewnych braków lub błędów orzeczenia -braki/wadliwości, które...

Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

2.4. POSTĘPOWANIE WYWOŁANIE WNIESIENIEM APELACJI -po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca sądu I instancji podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, a ponadto udziela wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia -dotyczy to jedynie stron obecnych pr...

Skarga kasacyjna - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

4.2. LEGITYMACJA DO WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ -skarga kasacyjna może być wniesiona przez: stronę/uczestnika postępowania nieprocesowego Prokuratora Generalnego jeżeli nie uczyniła tego RPO i RPD strona -wniesienie skargi p...