Skarga kasacyjna - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga kasacyjna  - wykład. - strona 1 Skarga kasacyjna  - wykład. - strona 2 Skarga kasacyjna  - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

4.2. LEGITYMACJA DO WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ -skarga kasacyjna może być wniesiona przez:
stronę/uczestnika postępowania nieprocesowego
Prokuratora Generalnego jeżeli nie uczyniła tego
RPO i RPD strona
-wniesienie skargi przez stronę/uczestnika wyłącza możliwość wniesienia skargi przez podmioty z pkt 2-3
niedopuszczalna będzie również skarga wniesiona przez te podmiotu, jeżeli następnie taką skargę wniesie strona 4.3. WYMOGI SKARGI KASACYJNEJ -wśród wymagań jakie stawia się skardze kasacyjnej wyróżnia się: warunki formalne  skarga kasacyjna musi czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego -w sprawach o prawa majątkowe powinna ona zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia -do skargi kasacyjnej dołącza się także da jej odpisy przeznaczone do akt SN oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę wymagania w zakresie treści skargi kasacyjnej  na osnowę skargi kasacyjnej powinno się składać:
oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części
przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie
wniosek o uchylenie lub o uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie A. OZNACZENIE ZAKRESU ZASKARŻENIA -oznaczenie zaskarżonego orzeczenia następuje przez wskazanie:
sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie
sygnatury akt, pod którą sprawa była rozpoznana i rozstrzygnięta
daty wydania orzeczenia
przedmiotu sprawy -powyższe oznaczenie wymaga ponadto uzupełnienia wskazaniem przez skarżącego zakresu zaskarżenia -jest to precyzyjne określenie, czy zaskarża się orzeczenie w całości czy w części (+w jakiej części) -określając zakres, skarżący wyznacza przedmiotowe i podmiotowe granice żądanej kontroli sądu
-SN zawsze rozpoznaje apelację w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw B. PRZYTOCZENIE PODSTAW KASACYJNYCH I ICH UZASADNIENIE -podstawami, na których można oprzeć skargę są:
naruszenie norm prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy
-istotnym jest że:
Prokurator Generalny
może oprzeć skargę kasacyjną na powyższych podstawach, jeżeli jednocześnie przez wydanie orzeczenia doszło do:
naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela


(…)

… przeprowadzenia postępowania międzyinstancyjnego
-przedmiotem postępowania jest jedynie ocena zachowania przez skarżącego ustawowych wymogów środka, w tym także w zakresie opłaty i przymusu adwokackiego/radcowskiego
-sąd odrzuci skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli jest ona nieopłacona lub nie zachowano przymusu adwokackiego/radcowskiego
-jeżeli zachodzą braki formalne - sąd zwraca skargę w celu…
… po terminie niespełniającą wskazanych w ustawie wymogów (istotne elementy skargi kasacyjnej) nieopłaconą
niedopuszczalną z innych przyczyn
-sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym -o odrzuceniu skargi kasacyjnej sąd II instancji powiadamia właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik -odrzuceniu podlega również skarga, która:
dotknięta jest brakami formalnymi nie zawiera wniosku…
…, jeżeli:
w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów
zachodzi nieważność postępowania
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona -o przyjęciu/odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania SN orzeka postanowieniem na posiedzeniu niejawnym
-postanowienie nie jest zaskarżalne -SN…
…, które mogą się do niego ustosunkować w terminie 14 dni, nie później jednak niż na rozprawie kasacyjnej -SN rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie 3 sędziów
-w składzie 1 sędziego wydawane są postanowienia:
w ramach przedsądu
w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej lub zwrócenia akt sądowi II instancji w celu usunięcia dostrzeżonych braków -SN rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym
-rozpoznanie skargi na rozprawie następuje…
… i zmianę -wniosek zaskarżenia stanowi wskazanie przez skarżącego treści decyzji, jakiej oczekuje on do sądu rozstrzygającego skargę kasacyjną -wniosek zaskarżenia nie wiąże sądu rozpoznającego skargę kasacyjną -SN podejmuje decyzję o sposobie rozstrzygnięcia skargi, która może być zbieżna z wnioskami zaskarżenia, ale może się też od nich różnić -wyjątek stanowi możliwość wydania przez sąd kasacyjny
… przedstawia skargę kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy SN, przy czym do akt sprawy dołącza się dwa odpisy zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem
-po przekazaniu akt SN, sąd ten ponawia wstępną kontrolę skargi pod kątem jej dopuszczalności, terminowości i spełnienia wymogów ustawowych -jeżeli skarga podlegała odrzuceniu przez sąd II instancji, który tego nie uczynił, sąd kasacyjny odrzuca skargę…
… o przyjęcie do rozpoznania wraz z jego uzasadnieniem
-w tym jednak wypadku odrzucenie skargi będzie poprzedzone dodatkowymi czynnościami przewodniczącego, mającymi na celu konwalidację dostrzeżonych braków przewodniczący w sądzie II instancji wzywa wówczas skarżącego do usunięcia braków terminie 1 tygodnia
po bezskutecznym upływie terminu sąd odrzuca skargę -odrzucenie skargi następuje w formie postanowienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz