Skarga kasacyjna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga kasacyjna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

35. Skarga kasacyjna.
a) co to jest?
SKARGA KASACYJNA- jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Z istoty modelu kasacyj¬nego wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny ma wyłącznie kompetencje kasacyjne - uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Od tej reguły dopuszczalny jest wyjątek. Naczelny Sąd Administracyjny bowiem, jeżeli stwierdzi, że w postęp. przed wojewódzkim sądem administracyjnym nie naruszono przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę.
b) od czyich i jakich orzeczeń przysługuje?
a) Wyroków sądu wojewódzkiego
b) Postanowień sądów wojewódzkich kończących postępowanie ( mamy dwa takie rodzaje: 1) postępowanie o odrzuceniu skargi na działanie bezczynnej administracji 2) postanowienia o umorzeniu postępowania sądowo- administracyjnego
c) kto może ja wnieść?
a) Skarżący (strona skarżąca)
b) Organ administracji, którego działanie, bezczynność zostały zaskarżone
c) Strony postępowania sądowo-administracyjnego
- prokurator, RPO, RPD
d) na jakich podstawach (z powodu jakich naruszeń prawa)?
Dwa rodzaje naruszeń prawa sądów wojewódzkich
1) Naruszenie prawa materialnego po przez jego błędną wykładnie lub zastosowanie
2) Naruszenie prawa proceduralnego, jeśli ono mogło mieć istotne znaczenie na wynik sprawy
e) rodzaje orzeczeń w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej
Sąd NSA uwzględni skargę kasacyjną, jeżeli jedna z podstaw kasacyjnych rzeczywiście zaistniała. Uwzględniając skargę kasacyjną zawsze uchyla zaskarżenie sąd wojewódzki, ale nie może ograniczyć się do samego uchylenia. Uchylając zaskarżone orzeczenie NSA powinien jednocześnie ( w zażaleniu od poniesionych ustaleń) a) przekazać sprawę sądową- tego rodzaju orzeczenie jest klasyczną reakcją NSA w przypadku uwzględnienia skargi. Sąd wojewódzki rozpatruje sprawę ponownie, obowiązany jest uczynić to w innym składzie niż wydając zaskarżone orzeczenie, jeśli nie jest to możliwe wówczas NSA przekazuje sprawę innemu sądowi wojewódzkiemu do rozpatrzenia na nowo, nie ten, co wydawał zaskarżone orzeczenie.
b) sam orzec na nowo, co do istoty sprawy- NSA może sam orzec, co do istoty sprawy tylko wtedy, gdy stwierdzi naruszenie prawa materialnego. Nie może natomiast zrobić tego, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów proceduralnych. W takiej sytuacji NSA będzie obowiązany przekazać sprawę sądowi wojewódzkiemu do ponownego rozpatrzenia. Również wtedy, gdy wydane orzeczenie wymagałoby przeprowadzenia jakiś dodatkowych dowodów. NSA nie może sam orzec, co do istoty sprawy, ponieważ podstawą jego orzekania jest stan faktyczny ustalony przez sąd wojewódzki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz