4.2 postępowanie przed sądami administracyjnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
4.2 postępowanie przed sądami administracyjnymi - strona 1 4.2 postępowanie przed sądami administracyjnymi - strona 2

Fragment notatki:


4.2 Postępowanie przed sądami administracyjnymi Dwuinstancyjne sądy administracyjne: Sądy I instancji- wojewódzkie sądy administracyjne II instancja- Naczelny Sąd Administracyjny Postępowanie przed sądem administracyjnym oparte jest na zasadzie skargowości i kontradyktoryjności , jako spór dwóch, równorzednych stron o przeciwstawnych interesach.
Postępowanie wszczyna się w wyniku wniesienia skargi przez skarżącego przeciwko organowi publicznemu
Sądy adminstracyjne orzekają m.in. w sprawie skarg na:
Decyzje adm., postanowienia wydane w trakcie postępowania adm., akty prawa miejscowego, bezczynność organów
Wojewódzki sąd administracyjny: Prezes sądu, wiceprezes lub wiceprezesi, sędziowie.
Sąd ten jest właściwy we wszystkich sprawach sądowoadministracyjnych nie zastrzeżonych do właściwości NSA
NSA: Prezes, wiceprezesi, sędziowie
Ten sąd rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń woj. Sądów administracyjnych
Strony postępowania sądowoadministracyjnego sa zawsze dwie (skarżący+organ) Zdolność sądową posiadają osoby fizyczne, prawne, państwowe, samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w niektrych przypadkach również organizacje społeczne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
W postępowaniu mogą również uczestniczyć podmioty na prawach strony i na prawach uczestnika, prokurator i rzecznik praw obywatelskich (RPO) Podmiot legitymowany do wniesienia skargi: Każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO, organizacja społ. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia do 30 dni od otrzymania decyzji (6 miesięcy jeśli skargę wnosi prokurator lub RPO) . Skarge wnosi się za pośrednictwem skarżonego organu, który przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy do 30 dni
Postępowanie przed wojewódzkim sądem adm: Postępowanie wstępne - skompletowanie akt w celu ustalenia dopuszczalności skargi, sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu skargi lub podejmowane są czynności związane z wyznaczeniem rozprawy lub posiedzenia
Postępowanie rozpoznawcze - na jawnej rozprawie, (w toku postępowania sąd wydaje postanowienia i zarządzenia)
Wydanie orzeczenia - sentencja(określenie przedmiotu oskarżenia i rozstrzygniecie sądu)+ uzasadnienie (sporządzane z urzędu- przy wyrokach uwzględniających skargę lub na wniosek- w razie odrzucenia skargi) Postępowania przed NSA: Kasacyjny model zasady dwuinstancyjności - NSA ma kompetencje kasacyjne- może uchylić zaskarżone orzeczenie)
Legiymacja do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje stronie, prokuratorowi, RPO, skarga powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (przymus zastępstwa)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz