Postępowanie cywilne - strona 15

Rodzaje zabezpieczeń, koszty postępowania zabezpieczającego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2226

§4. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ 4.1. PODZIAŁ ZABEZPIECZEŃ ZE WZGLĘDU NA CEL ZABEZPIECZENIA -można wyróżnić: zabezpieczenie konserwacyjne zabezpieczenie nowacyjne + jego odmiany antycypacyjne 1) Zabezpieczenie konserwacyjne  polega na utrzymaniu istniejącego stanu prawnego lub faktycznego do czasu zako...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwo opozycyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

4.4. UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO A. PRZYCZYNY UMORZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -umorzenie postępowania prowadzi do formalnego zakończenia postępowania i następuje w przypadku: zaistnienia przeszkody o charakterze trwałym, uniemożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania bezczynności ...

Egzekucja z praw majątkowych i świadczeń niepieniężnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

9.4.EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH -egzekucja z rachunku bankowego należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika -komornik do egzekucji z rachunków bankowych przystępuje poprzez zajęcie wierzytelności dłużnika wobec banku i w tym celu komornik: przesyła do oddziału lub innej jednostki organiza...

Wykonalność i skuteczność orzeczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

WYKONALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ORZECZEŃ WYKONALNOŚĆ Jest wynikiem uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego jakieś świadczenie, może w pewnych przypadkach powstać przed uprawomocnieniem się orzeczenia i mówimy o wykonalności natychmiastowej Wykonalność z mocy ustawy- postanowienia formalne, po upły...

Wyrok zaoczny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1673

WYROK ZAOCZNY wydaje się go, gdy pozwany, mimo prawidłowego doręczenia mu pozwu, nie podejmie obrony w procesie cywilnym - art. 339 Kpc: § 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bie...

Wyrok zwykły.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

WYROK ZWYKŁY Rozstrzyga o całości powództwa tj. odnośnie wszystkich zgłoszonych w powództwie roszczeń. Sąd wydaje wyrok, gdy po zamknięciu rozprawy uzna, że nie ma przeszkód formalnych do wydania wyroku, a sprawa jest dostatecznie wyjaśniona. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed który...

Wytoczenie powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

WYTOCZENIE POWÓDZTWA pierwsza czynność wymogi pisma z art. 126 § 1, i z art. 187 powinien zawierać dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności faktycznych, wskazanie jakiego rozstrzygnięcia dokładnie się domaga powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciw temu samemu pozwa...

Wznowienie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. W procesie cywilnym można żądać wznowienia postępowania tylko wówczas, gdy zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Poza tym skarga przysługuje od każdego wyroku (częściowego, wstępnego, uzupełniająceg...

Zażalenie - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

ZAŻALENIE Zwyczajny środek zaskarżenia, o charakterze dewolutywnym i suspensywnym Nie dotyczy orzeczeń rozstrzygających co do istoty ale służy zaskarżaniu czynności decyzyjnych sądu dotyczących kwestii procesowych Przysługuje stronom, u...

Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

§2. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Właściwość sądu zakres spraw przekazanych sądowi do rozpoznania i rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym -sąd bada właściwość z urzędu -w razie stwierdzenia swojej niewłaściwości przekazuje on sprawę sądowi właściwemu 1. Właściwość rzeczowa (art. 16-18 KPC) Właściwość rzeczowa ...