Umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwo opozycyjne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwo opozycyjne. - strona 1 Umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwo opozycyjne. - strona 2 Umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwo opozycyjne. - strona 3

Fragment notatki:

4.4. UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO A. PRZYCZYNY UMORZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -umorzenie postępowania prowadzi do formalnego zakończenia postępowania i następuje w przypadku:
zaistnienia przeszkody o charakterze trwałym, uniemożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania bezczynności wierzyciela zbędności lub bezcelowości prowadzenia dalej postępowania
-przed umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo umorzenie może nastąpić z mocy prawa lub z wniosku wierzyciela -umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić:
z mocy prawa z urzędu na wniosek 1) Umorzenie postępowania z mocy prawa  ma miejsce:
przy bezczynności wierzyciela, który w ciągu roku od dnia dokonania ostatniej czynności, a w przypadku zawieszenia postępowania - od dnia ustania przyczyny zawieszenia, nie dokonał czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania
po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego dłużnika w razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie obejmujące likwidację majątku upadłego dłużnika
po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód, o separację, o unieważnienie małżeństwa w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny lub przyznania alimentów za okres objęty orzeczeniem 2) Umorzenie postępowania z urzędu  może nastąpić w całości lub w części i ma miejsce w przypadku, gdy:
egzekucja nie należy do organów sądowych
wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej, a brak ten w terminie wyznaczonym przez organ egz. nie został usunięty
egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika jest oczywiste, że nie uzyska się w wyniku egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych uprawomocniło się orzeczenie o zniesieniu separacji w sprawach o eksmisję jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania, o świadczenia alimentacyjne między małżonkami lub na rzecz wspólnego małoletniego dziecka nie został zgłoszony w przewidzianym terminie wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji lub oświadczenie o przejęciu ruchomości
po podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży niektórych z zajętych nieruchomości lub ich części okaże się, ze należność wierzycieli i koszty egzekucji znajdują w tej sumie pełne pokrycie (egzekucję umarza się co do pozostałych nieruchomości) prowadzona była egzekucja z nieruchomości, a należność wierzyciela została uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu


(…)

… zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, kwestionując bądź istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu, bądź przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście
po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być wyegzekwowane gdy tytułem jest orzeczenie sądowe dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, wskutek czego zobowiązanie wygasło, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, o ile zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy ustalenie nieistnienia należności 5.2. POWÓDZTWO…
… za ostatnie 2 lata przed przysądzeniem własności, a koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej 1/10 kapitału
-pozostałe odsetki i koszt zaspokaja się w kategorii dziesiątej
-jeżeli przedmiotem egzekucji jest:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej…
… zabezpieczający w pełni egzekwowane roszczenie, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu egzekucja prowadzona była na podstawie orzeczenia sądu wydanego w państwie członkowskim UE lub na podstawie ugody zawartej przed takim sądem, zaopatrzonego w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, gdy dłużnik przedstawi zaświadczenie o ograniczeniu lub utracie wykonalności
prowadzona była egzekucja z wynagrodzenia za pracę co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, a dłużnik uiścił wszystkie świadczenia wymagalne i złożył do depozytu sądowego sumę odpowiadającą tym świadczeniom za okres 6 miesięcy z jednoczesnym upoważnieniem komornika do podejmowania tej sumy B. SKUTKI UMORZENIA POSTĘPOWANIA
-umorzenie postępowania powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, ale jednocześnie nie pozbawia…
… zawiadomienia o dokonaniu czynności od dnia, w którym czynności powinna być dokonana - gdy nie było doręczane zawiadomienie o czynności
D. WYMOGI FORMALNE SKARGI
-skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz:
określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano zawierać wniosek o zmianę/uchylenie/dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem
-skargę należy wnieść z odpisem
-sąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz