Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 1 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 2 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 3

Fragment notatki:

§2. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Właściwość sądu zakres spraw przekazanych sądowi do rozpoznania i rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym -sąd bada właściwość z urzędu -w razie stwierdzenia swojej niewłaściwości przekazuje on sprawę sądowi właściwemu 1. Właściwość rzeczowa (art. 16-18 KPC) Właściwość rzeczowa oznacza zakres spraw, które w pierwszej instancji mogą rozpoznawać sądy różnego rodzaju (tj. sądy rejonowe i sądy okręgowe) art.16 -KPC jako zasadę przyjmuje właściwość rzeczową sądu rejonowego jako sądu I instancji -sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych art.17 -do właściwości sądów okręgowych I instancji należą sprawy: o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych o roszczenia wynikające z ustawy - Prawo prasowe o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 75 000zł, oprócz spraw o: alimenty naruszenie posiadania ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnych spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczą o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw rozpatrywanych przez sąd rejonowy (art. 4776 KPC) -ponadto w postępowaniu nieprocesowym sąd okręgowy w I instancji rozpatruje: sprawy o ubezwłasnowolnienie (art. 554 §1 KPC) sprawy z zakresu sporów między organami przedsiębiorstwa oraz samorządem załogi (art. 6911 §2 KPC) zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej wniosek o rejestrację dzienników lub czasopism skargę na postanowienie okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji listy okręgowej z uwagi na nieuzupełnienie wykazu podpisów lub uzupełnienie dokonane po terminie

(…)

… ogólnej dla akceptanta lub wystawcy weksla własnego lub czeku (art. 371 KPC)
powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści oraz zmianę umowy, gdy spory są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania (art. 4794 KPC)
powództwo z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego bądź przed sąd…
… łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu
powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 39 KPC)
jeżeli jego miejsca zamieszkania nie da się w Polsce ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część
powództwo ze stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz