Postępowanie cywilne - strona 16

Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

Ćwiczenia nr 1 - 5.10.2011 - w dwóch semestrach można mieć 3 nieobecności - zaliczenie - co najmniej 2 kolokwia + aktywność na zajęciach - egzamin: 5 pytań + 2 kazusy - dyżury w sali 128: - czwartek 13.00-14.00 - poniedziałek 15.30-16.30 - nosić KPC - Egzamin = jedno pytanie z procesu cywilnego z p...

Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

POSTĘPOWANIE CYWILNE - KOLOKWIUM §1. ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 1) Postępowanie cywilne czynności właściwych organów oraz występujących przed nimi stron i innych osób zainteresowanych zmierzające do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, a w razie, gdy nie będzie ono dobrowolnie zrealizow...

Zakres przedmiotowy postępowania nieprocesowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

FORMA ORZEKANIA W trybie nieprocesowym orzeczenia zapadają tylko w formie postanowień . Oznacza to, że również orzeczenia, co do istoty sprawy - merytoryczne - zapadają w drodze postanowień , które są odpowiednikiem wyroku w procesie cywilnym, ale nie mają solennego, uroczystego charakteru, czyli ...

Zamiana, dostawa i kontaktacja.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ZAMIANA DOSTAWA KONTRAKTACJA obie jej strony (zamieniający) Dostawca odbiorca producent rolny kontraktujący każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia r...

Zarzut przeciw planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1652

ZARZUT PRZECIW PLANOWI PODZIAŁU SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKCUJI wniesienie zarzutów wstrzymuje tę część planu, który podlega zaskarżeniu, ale może prowadzić do wstrzymania planu w całości, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany planu; postępowanie podziałowe - celem tego postępowania jest podział sumy uz...

Zasady naczelne postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

ZASADY NACZELNE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Generalne założenia, przyjęte przez ustawodawcę w celu zapewnienia najpełniejszej realizacji funkcji, idee przewodnie albo założenia podstawowe postępowania cywilnego, wyrażone w normach prawa procesowego, odnoszące się do całości postępowania Przede wszystkim...

Zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

ZASADY SĄDOWEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Wynikają z Konstytucji oraz z całokształtu przyjętego systemu prawnego, ratyfikowane umowy Mn., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. SĄDOWEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Art...

Zawieszenie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Taki stan postępowania w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa spoczywa bez biegu i w zasadzie żadne czynności procesowe nie są podejmowane, żadne terminy nie biegną, po ustaniu przyczyn podejmuje się postępowanie na nowo. ...

Zawisłość sporu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2989

ZAWISŁOŚĆ SPORU ujemna przesłanka procesowa, skutkuje odrzuceniem nowego pozwu o to samo roszczenie (art. 199 § 1 pkt 2), wchodzi w grę gdy identyczny jest przedmiot sporu oraz strony jej naruszenie skutkuje nieważnością postępowania- z mocy art. 379 jest to kwalifikowane naruszenie prawa procesow...

Zdolnośc procesowa i jej brak.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

ZDOLNOŚĆ PROCESOWA Nie każda osoba która ma zdolność procesową może samodzielnie dokonywać czynności prawnych- np. małoletni i osoby ubezwłasnowolnione Możność postępowania ma tylko osoba której służy zdolność procesowa. Art. 65 § 1 zdolność do czynności procesowych, Osoby fizyczne o pełnej zdolno...